×

Tables of Struve functions and their integrals. (Tablitsy funktsij Struve i integralov ot nikh). (Russian) Zbl 0515.65002

Matematicheskie Tablitsy. Akademiya Nauk SSSR. Vychislitel’nyj Tsentr. Gosudarstvennyj Komitet po Ispol’zovaniyu Atomnoj Ehnergii SSSR. Fiziko- Tekhnicheskij Institut. Moskva: Izdatel’stvo “Nauka”. 333 p. R. 6.00 (1982).

MSC:

65A05 Tables in numerical analysis
33C10 Bessel and Airy functions, cylinder functions, \({}_0F_1\)