×

zbMATH — the first resource for mathematics

Found 2 Documents (Results 1–2)

Bykov, V. I. (ed.), Mathematical methods and simulation. Krasnoyarsk: Krasnoyarskij Gosudarstvennyj Tekhnicheskij Universitet (KGTU). Vestn. Krasnoyarsk. Gos. Tekh. Univ. 16, 67-78 (1999).
BibTeX Cite
WorldCat.org
Bykov, V. I. (ed.), Mathematical methods and simulation. Krasnoyarsk: Krasnoyarskij Gosudarstvennyj Tekhnicheskij Universitet (KGTU). Vestn. Krasnoyarsk. Gos. Tekh. Univ. 16, 61-66 (1999).
BibTeX Cite
WorldCat.org

Filter Results by …

Classification