×

zbMATH — the first resource for mathematics

Found 4 Documents (Results 1–3)

Russ. Math. Surv. 70, No. 2, 369-381 (2015); translation from Usp. Mat. Nauk 70, No. 2, 181-191 (2015).
MSC:  01A70
BibTeX Cite
Full Text: DOI
WorldCat.org
Russ. Math. Surv. 66, No. 3, 627-631 (2011); translation from Usp. Mat. Nauk. 66, No. 3, 199-202 (2011).
MSC:  01A70
BibTeX Cite
Full Text: DOI
WorldCat.org
Gamkrelidze, R. V. (ed.) et al., Dynamical systems - 9. Moskva: Vsesoyuznyj Institut Nauchnoj i Tekhnicheskoj Informatsii, Itogi Nauki Tekh., Ser. Sovrem. Probl. Mat., Fundam. Napravleniya. 66, 248 p. (1991).

Filter Results by …

Document Type
Reviewing State
Year of Publication
Classification