×

Recent Soviet contributions to ordinary differential equations and nonlinear mechanics. (English) Zbl 0104.05602


PDF BibTeX XML Cite
Full Text: DOI

References:

[1] Bendixson, Acta math., 24, 1-88, (1901)
[2] Vinograd; Grobman, Uspekhi mat. nauk, 12, 191-195, (1957)
[3] Gubar, Math. sbornik (Moscow), 40, 23-56, (1956)
[4] Tabueva, Doklady akad. nauk SSSR, 11, 301-303, (1956)
[5] Hudai-Vouinov, Uspekhi mat. nauk, 12, 389-396, (1957)
[6] Landis; Petrovskii, Mat. sbornik (Moscow), 43, 149-168, (1957)
[7] Landis; Petrovskii, Mat. sbornik (Moscow), 37, 209-250, (1955)
[8] Peretjagin, Doklady akad. nauk SSSR, 114, 29-32, (1957)
[9] Otrokov, Mat. sbornik (Moscow), 48, 417-430, (1957)
[10] Tkaciov, Doklady akad. nauk SSSR, 116, 564-569, (1957)
[11] Markosyan, Izvest. akad. nauk armyan. SSSR, 23, 153-159, (1956)
[12] Andronov; Leontovic, Mat. sbornik (Moscow), 40, 179-224, (1956)
[13] Chan Chi, Fen, Doklady akad. nauk SSSR, 119, 659-662, (1958)
[14] Kushkov, Uspekhi mat. nauk, 13, 203-209, (1958)
[15] Voilokov, Mat. sbornik (Moscow), 44, 236-244, (1958)
[16] Kushkov, Uspekhi mat. nauk, 13, 195-202, (1958)
[17] Krasnosel’skii; Krein; Krasnosel’skii; Krein, Uspekhi mat. nauk, Uspekhi mat. nauk, 11, 213, (1956)
[18] Shidlovskaya, Doklady akad. nauk, 107, 213-216, (1956)
[19] Beklemisheva, Doklady akad. nauk, 111, 261-264, (1956)
[20] Shapovalov; Shapovalov, Vestnik leningrad. univ., Vestnik leningrad. univ., 12, 213-196, (1957)
[21] Nikolenko, Doklady akad. nauk SSSR, 110, 929-931, (1956)
[22] Petropavlovskaya, Doklady akad. nauk SSSR, 108, 389-391, (1956)
[23] Miacin, Doklady akad. nauk SSSR, 114, 479-482, (1957)
[24] Mintz, Doklady akad. nauk SSSR, 3, 535-537, (1956)
[25] Kondratiev, Doklady akad. nauk, 118, 22-24, (1958)
[26] Krassovskii, Priklad. mat. i mekh., 20, 255-265, (1956)
[27] Kurzweil; Kurzweil, Ukrain. mat. zhur., Ukrain. mat. zhur., 6, 455-486, (1956)
[28] Krassovskii, Uspekhi mat. nauk, 11, 159-164, (1956)
[29] Krassovskii, Doklady akad. nauk, 109, 460-463, (1956)
[30] Krassovskii, Mat. sbornik (Moscow), 40, 57-64, (1956)
[31] Persidskii, Izvest. akad. nauk, kazakh. SSR, ser. mat. mekh., No. 4(8), 43-47, (1956)
[32] Krasnosel’skii, Doklady akad. nauk SSSR, 111, 283-286, (1956)
[33] Melnikov, Doklady akad. nauk SSSR, 110, 326-329, (1956)
[34] Ryabov, Uchenye zapiski, moskov. gosudarst. univ., No. 181, 241, (1956)
[35] Ryabov, Uchenye zapiski, moskov. gosudarst. univ., No. 165, 131-150, (1954)
[36] Grobman, Doklady akad. nauk SSSR, 108, 571-574, (1956)
[37] Barbashin, Doklady akad. nauk SSSR, 111, 9-11, (1956)
[38] Pojarskii, Priklad. mat. i mekh., 22, 145-154, (1958)
[39] Reutenberg, Priklad. mat. i mekh., 22, 167-172, (1958)
[40] Gavrilov, Mat. sbornik (Moscow), 41, 7-22, (1957)
[41] Zubov; Zubov, Vestnik. leningrad. univ., Vestnik. leningrad. univ., 12, 200-129, (1957)
[42] Zubov, Doklady akad. nauk SSSR, 114, 942-944, (1957)
[43] Krassovskii, Priklad. mat. i mekh., 21, 309-319, (1957)
[44] Aizerman; Gantmacher, Priklad. mat. i mekh., 21, 658-669, (1957)
[45] Aizerman; Gantmacher, Avtomat. i telemekh., 19, 606-608, (1958)
[46] Berstein, Doklady akad. nauk SSSR, 113, 9-11, (1957)
[47] Basov, Ukrain. mat. zhur., 8, 97-109, (1956)
[48] Rapoport, Ukrain. mat. zhur., 8, 110-111, (1956)
[49] Basov, Mat. sbornik (Moscow), 40, 339-380, (1956)
[50] Petropavlovskaya, Vestnik. leningrad. univ., 11, 40-59, (1956)
[51] Biglov, Doklady akad. nauk SSSR, 112, 797-799, (1957)
[52] Brodskii, Doklady akad. nauk SSSR, 112, 800-803, (1957)
[53] Kostmorarov; Kostmorarov, Doklady akad. nauk SSSR, Doklady akad. nauk SSSR, 110, 918-921, (1956)
[54] Poincaré, Acta mat., 8, 295-344, (1886)
[55] Gold’berg, Ukrain. mat. zhur., 8, 254-261, (1956)
[56] Azbelov; Tonkov, Doklady akad. nauk SSSR, 111, 515-516, (1956)
[57] Vozniuk, Ukrain. mat. zhur., 9, 235-251, (1957)
[58] Dobrotin, Priklad. mat. i mekh., 20, 723-732, (1956)
[59] Vinograd, Doklady akad. nauk SSSR, 114, 459-461, (1957)
[60] Garbunov, Vestnik. moskov. univ., 11, 7-13, (1956)
[61] Vinograd; Vinograd, Mat. sbornik (Moscow), Mat. sbornik (Moscow), 42, 207-222, (1957)
[62] Bogdanov, Mat. sbornik (Moscow), 41, 481-498, (1957)
[63] Zubov, The methods of Liapunov and their application, (1957), Izd. Leningrad. Univ.,
[64] Kurzweil; Vorel, Czechoslov math. J., 7, 568-583, (1957)
[65] Kurzweil, Priklad. mat. i mekh., 22, 27-49, (1958)
[66] Demidovic, Mat. sbornik (Moscow), 40, 73-94, (1956)
[67] Erugin, The method of lapo-danilevskii in the theory of linear differential equations, (1956), Izd. Leningrad. Univ.,
[68] Zolotarev, izvest. akad. nauk kazakh. SSR, ser. mat. mekh., no. {\bf5}, 9, 62-70, (1956)
[69] Cecik, Doklady akad. nauk SSSR, 108, 784-786, (1956)
[70] Klokov, Uspekhi mat. nauk, 13, 189-195, (1958)
[71] Bedel’baev, izvest. akad. nauk kazakh. SSR, ser. mat. mekh., no. {\bf4}, 8, 24-37, (1956)
[72] Persidskii, izvest. akad. nauk kazakh. SSR, ser. mat. mekh., no. {\bf4}, 8, 3-11, (1956)
[73] Gorshin, izvest. akad. nauk kazakh, SSR, ser. mat. mekh., no. {\bf4}, 8, 38-42, (1956)
[74] Yataev, izvest. akad. nauk kazakh. SSR, ser. mat. mekh., no. {\bf4}, 8, 12-23, (1956)
[75] Malkin, Certain problems of the theory of nonlinear oscillations, (1956), Gosudarst. Izd. Tekh. i Teoret. Lit., Moscow · Zbl 0070.08703
[76] Blehman, Doklady akad. nauk SSSR, 112, 183-186, (1957)
[77] Lykova, Dopovidi akad. nauk ukrain. RSR, 8-12, (1957)
[78] Volk, Doklady akad. nauk SSSR, 110, 189-192, (1956)
[79] Shimanov, Doklady akad. nauk SSSR, 109, 1102-1105, (1956)
[80] Pliss, Doklady akad. nauk SSSR, 111, 1178-1180, (1956)
[81] Demidovic, Uchenye zapiski gorkovsk. gosudarst. univ., No. 181, 12-13, (1956)
[82] Berstein; Halanai, Doklady akad. nauk SSSR, 111, 923-925, (1956)
[83] Vorovic, Doklady akad. nauk SSSR, 110, 165-168, (1956)
[84] Lyascenko, Doklady akad. nauk SSSR, 111, 295-298, (1956)
[85] Islinskii, Dopovidi akad. nauk ukr., RSR, 2, 152-158, (1956)
[86] Volosov, Doklady akad. nauk SSSR, 115, 20-22, (1957)
[87] Bogoliubov; Mitropol’skii, Asymptotic methods in the theory of nonlinear oscillations, (1958), Fizmatgiz
[88] Popov, Doklady akad. nauk SSSR, 111, 308-311, (1956)
[89] Mitropol’skii, Nonstationary processes in nonlinear oscillatory systems, (1955), Izd. Akad. Nauk SSSR
[90] Mitropol’skii, Bul. inst. politeh. iasi (N.S.), No. 3, 15-24, (1957)
[91] Volusov; Volusov; Volusov, Doklady akad. nauk SSSR, Doklady akad. nauk SSSR, Doklady akad. nauk SSSR, 115, 20-22, (1957)
[92] Mitropol’skii, Ukrain. mat. zhur., 9, 296-309, (1957)
[93] Lykova, Ukrain. mat. zhur., 9, 419-431, (1957)
[94] Breres, Doklady akad. nauk SSSR, 108, 997-1000, (1956)
[95] Burstein; Solov’ev, Doklady akad. nauk SSSR, 109, 721-724, (1956)
[96] Mishchenko, Izvest. akad. nauk SSSR, 21, 627-654, (1957)
[97] Cudov, Doklady akad. nauk SSSR, 109, 40-43, (1956)
[98] Kac, Doklady akad. nauk SSSR, 106, 15-18, (1956)
[99] Levitan; Sargsyan, Izvest. akad. nauk armyan. SSSR, 9, 3-15, (1956)
[100] Glasko, Doklady akad. nauk SSSR, 10, 767-769, (1956)
[101] Gel’fand, Uspekhi mat. nauk, 11, 191-198, (1956)
[102] Karaseva, Priklad. mat. i mekh., 20, 549-551, (1956)
[103] {\scBris}. Uchenye Zapiski, Minskii Gosudarst. Pedag. Inst.{\bfNo. 5}, 3-13.
[104] Kondyurin, Vestnik. leningrad. univ., 11, 73-79, (1956)
[105] Cecik, Doklady akad. nauk SSSR, 110, 517-520, (1956)
[106] Slugin, Doklady akad. nauk SSSR, 111, 936-939, (1956)
[107] Kashceev, Doklady akad. nauk SSSR, 111, 937-940, (1956)
[108] Razumikin, Priklad. mat. i mekh., 20, 500-512, (1956)
[109] Razumikhin, Priklad. mat. i mekh., 22, 155-166, (1958)
[110] Krassovski, Priklad. mat. i mekh., 20, 315-327, (1956)
[111] Krassovskii, Priklad. mat. i mekh., 20, 513-518, (1956)
[112] Norkin, Uchenye zapiski, moskov. gosudarst. univ., No. 181, 59-72, (1956)
[113] Frid, Uchenye zapiski, moskov. gosudarst. univ., No. 181, 73-82, (1956)
[114] Rehlickii, Doklady akad. nauk SSSR, 111, 29-32, (1956)
[115] Pontrjagin, Izvest. akad. nauk SSSR, 21, 605-656, (1957)
[116] Zadiraka, Doklady akad. nauk SSSR, 109, 256-259, (1956)
[117] Zadiraka, Dopovidi akad. nauk ukr. RSR, 223-226, (1956)
[118] Cypkin, Ya.Z, Theory of relay servomechanisms, (1955), Moscow
[119] Aizerman, M.A, Lectures on the theory of automatic regulation, (1956), Moscow · Zbl 0070.35604
[120] Aizerman, M.A; Gantmacher, F.R, Priklad. mat. i mekh., 20, 639-684, (1956)
[121] Boltyanski, V.G; Gamrelidze, R.V; Pontrjagin, L.S, Doklady akad. nauk SSSR, 110, 7-10, (1956)
[122] Krasovskii, N.N, Avtomat. i telemekh., 18, 960-970, (1957)
[123] Rumyancev, V.V, Priklad. mat. i mekh., 20, 714-722, (1956)
[124] Starkova, M.V, Izvest. akad. nauk SSSR, 9, 27-32, (1957)
[125] Ostrovskii, G.M, Vestnik moskov. univ., 11, 51-56, (1956)
[126] Petrov, V.V; Ulanov, G.M, Doklady akad. nauk SSSR, 112, 394-397, (1957)
[127] Shachkoff, B.N, Vestnik leningrad. univ., 12, 46-56, (1957)
[128] Skatchkov, B.N, Vestnik leningrad. univ., 13, 67-80, (1957)
[129] Berezkin, E.N, Vestnik moskov. univ., 11, 23-31, (1956)
[130] Rozenvasser, E.N, Doklady akad. nauk SSSR, 117, 582-585, (1957)
[131] Kazakov, I.E, Avtomat. i telemekh., 17, 385-409, (1956)
[132] Cypkin, Ya.Z, Avtomat. i telemekh., 17, 500-512, (1956)
[133] Tusov, A.P, Vestnik leningrad. univ., 12, 57-75, (1957)
[134] Ersov, B.A, uchenye zapiski, leningrad. gosudarst. univ. no. 217, ser. mat. nauk., No. 31, 22-27, (1957)
[135] Terskih, V.P, The method of continual fractions applied to the investigation of oscillations of mechanical systems. vol. I. simple linear and nonlinear systems, (1955), Leningrad
[136] Merman, G.A, Byull. inst. teoret. astron., 6, 408-415, (1956)
[137] Merkin, D.R, Gyroscopic systems, (1956), Moscow · Zbl 0308.70008
[138] Fesenkov, V.G, Astron. zhur., 33, 614-621, (1956)
[139] Merman, G.A, Byull. inst. teoret. astron., 6, 232-239, (1955)
[140] Islinskii, A.Ya, Dopovidi akad. nauk ukr. RSR, 1, 51-66, (1955)
[141] Islinskii, A.Ya, Priklad. mat. i mekh., 20, 487-499, (1956)
[142] Vitenzon, I.G, Uchenye zapiski, khar’kov. gosudarst. univ., 29, 87-99, (1949)
[143] Pozarickii, G.K, Priklad. mat. i mekh., 20, 429-433, (1956)
[144] Kosticyn, V.T, Trudy inst. masinoved., 15, 45-51, (1956)
[145] Chebotarev, G, Byull. inst. teoret. astron., 6, 487-492, (1957)
[146] Sergeev, V.I, Trudy inst. masinoved., 8, 64-79, (1955)
This reference list is based on information provided by the publisher or from digital mathematics libraries. Its items are heuristically matched to zbMATH identifiers and may contain data conversion errors. It attempts to reflect the references listed in the original paper as accurately as possible without claiming the completeness or perfect precision of the matching.