×

On maximizing a concave function subject to linear constraints by Newton’s method. (English) Zbl 0212.18202


MSC:

65K05 Numerical mathematical programming methods
90C26 Nonconvex programming, global optimization
90C30 Nonlinear programming
PDF BibTeX XML Cite
Full Text: EuDML

References:

[1] J. Hájek: Minimalisace nákladů při dosažení předepsané přesnosti současně u několika odhadů. Apl. mat., 7 (1962), p. 405-425.
[2] S. Karlin: Mathematical Methods and Theory in Games. Programming and Economics, Vol. I, London 1959.
[3] J. B. Rosen: The Gradient Projection Method for Nonlinear Programming. Part I. Linear Constraints. J. Soc. Industr. Appl. Math., 8 (1960), p. 181 - 217. · Zbl 0099.36405
[4] J. Žáčkova: Dva příspěvky k matematickému programování. Kandidátská disertační práce, matematicko-fyzikální fakulta Karlovy university, Praha 1966.
This reference list is based on information provided by the publisher or from digital mathematics libraries. Its items are heuristically matched to zbMATH identifiers and may contain data conversion errors. It attempts to reflect the references listed in the original paper as accurately as possible without claiming the completeness or perfect precision of the matching.