×

The tensor representation of spinors and spinor equations. (Tenzornoe predstavlenie spinorov i spinornykh uravnenij). (Russian) Zbl 0449.15021

M G U im. M.V. Lomonosova, Institut Mekhaniki. Moskva: Izdatel’stvo Moskovskogo Universiteta. 156 p. (1979).

MSC:

15A72 Vector and tensor algebra, theory of invariants
53C27 Spin and Spin\({}^c\) geometry