×

zbMATH — the first resource for mathematics

Degenerate systems of ordinary differential equations. Collection of articles. (Vyrozhdennye sistemy obyknovennykh differentsial’nykh uravnenij. Sbornik statej). (Russian) Zbl 0511.00015
Akademiya Nauk SSSR Sibirskoe Otdelenie. Irkutskij Vychislitel’nyj Tsentr. Novosibirsk: Izdatel’stvo ”Nauka” Sibirskoe Otdelenie. 120 p. R. 0.80 (1982).

MSC:
00Bxx Conference proceedings and collections of articles
34-06 Proceedings, conferences, collections, etc. pertaining to ordinary differential equations