×

zbMATH — the first resource for mathematics

Geometry. Textbook. (Geometriya. Uchebnoe posobie). (Russian) Zbl 0521.53001
Ministerstvo Vysshego i Srednego Spetsial’nogo Obrazovaniya. Moskva: ”Nauka” Glavnaya Redaktsiya Fiziko-Matematicheskoj Literatury. 288 p. R. 0.80 (1983).

MSC:
53-01 Introductory exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) pertaining to differential geometry
51-01 Introductory exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) pertaining to geometry