×

Fundamental principles of analogous computers. (Czech. Russian, English summaries) Zbl 0097.33502

Full Text: EuDML

References:

[1] Кобринский Н. Е.: Математические машины непрерывного действия. Москва 1954. · Zbl 0995.90535
[2] Hruška V.: Počet grafický a graficko-mechanický. Praha 1952.
[3] Лебедев А. Н.: Счетно-решающие устройства. Москва 1958. · Zbl 0995.62501
[4] Trnka Z.: Servomechanismy. Praha 1954.
[5] Pěnka V., Tichý Č.: Elektronický analogový počítač. I. a II. díl. Bratislava 1958.
[6] Trnka Z.: Teoretická elektrotechnika. Praha 1956.
[7] Stěpanov V. V.: Kurs diferenciálních rovnic. Praha 1950.
[8] Svoboda A.: Lineární analysátor v Československu. Československý časopis pro fysiku, 1 (1951), 10. Praha.
[9] Černý V., Marek A.: Použití metody mmimisace součtu absolutních hodnot residuí ke kompensaci ztrátových výkonů u lineárního analysátoru s proudovými měniči. Stroje na zpracování informací, sborník VI, Praha 1958.
[10] Shannon C. E.: Mathematical theory of the diferencial analyser. Journ. Math. Phys., Vol. XX, 1942.
[11] Gait J. J., Nutter J. C.: Tridac - a research flight simulator. Electronic Engineering, 9 a 10, 1956.
[12] Wurzfeld V.: Analogový stroj na řešení algebraických rovnic vyšších stupňů. Stroje na zpracování informací, sborník III, Praha 1955.
[13] Matyáš J.: Rozbor přesnosti elektronických diferenciálních analysátorů. Stroje na zpracování informací, sborník V, Praha 1957.
[14] Цифровые дифференциальные анализаторы. Сборник переводов с английского. Москка 1959. · Zbl 1047.90504
This reference list is based on information provided by the publisher or from digital mathematics libraries. Its items are heuristically matched to zbMATH identifiers and may contain data conversion errors. It attempts to reflect the references listed in the original paper as accurately as possible without claiming the completeness or perfect precision of the matching.