×

Introduction to digital computers. I.: A survey of computer types. (Czech. Russian, English summaries) Zbl 0099.33902

Full Text: DOI

References:

[1] V. Hruška: Počet grafický a graficko-mechanický. Praha 1952.
[2] F. A. Willers: Mathematische Maschinen und Instrumente. Berlin 1953. · Zbl 0045.39801
[3] Stroje na zpracování informací. sb. I, Praha 1953.
[4] Н. Е. Корбинский. : Математические машины непрерывного действия. Москва 1954. · Zbl 0995.90535 · doi:10.1287/mnsc.1.1.41
[5] Korn, Korn: Electronic Analog Computers. New York 1952. · Zbl 0049.09307
[6] V. Bush: The Differential Analyzer. Journal of the Franklin Institute 1931. · Zbl 0003.26805 · doi:10.1103/PhysRev.38.1898
[7] Прошко: Приборы для определения корней системы лилейных управлений. Успехи матем. наук 1946. · Zbl 1024.20502
[8] Glubrecht: Elektrisches Rechengerät für Gleichungen höheren Grades. Z. Angew. Phys. 1950.
[9] M. Šafránek: Československé modely elektrárenských sítí. Stroje na zpracování informací, sb. III, Praha 1955.
[10] J. M. Marek: Odporový analogon diferenční sítě na řešení rovnice. Stroje na zpracování informací, sb. IV, Praha 1956.
[11] A. Svoboda: Computing Mechanisms and Linkages. New York 1948.
[12] А. Ию Китов: Электронные цифровые машины. Москва 1956. · Zbl 0995.90522 · doi:10.1287/mnsc.3.1.45
[13] Booth, Booth: Automatic Digital Computers. London 1953. · Zbl 0051.35401
[14] T. E. Wall: Electronic Computers. London 1956.
[15] Aiken, Hopper: The Automatic Sequence Controlled Calculator. Electrical Engineering 65 (1946). · Zbl 0061.29709
[16] Stroje na zpracování informací. sb. I, Praha 1953.
[17] Wilkes, Wheeler, Gill: The Preparation of Programs for an Electronic Digital Computer. Cambridge 1951. · Zbl 0043.12901
[18] M. Palevsky: The Design of tho Bendix Digital Differential Analyser. Proc IRE, Oct. 1953.
[19] M. Valach: Převod čísel ze soustavy zbytkových tříd do polyadické soustavy změnou měřítka a periody. Stroje na zpracováni informací, sb. IV, Praha 1956.
[20] A. Wakulicz: Přednáška v Ústavu matematických strojů. · Zbl 1165.65069 · doi:10.1016/j.cam.2008.01.005
[21] Реферативный журнал Электротехника. 1956, реферат Но. 20468. · Zbl 0995.90522 · doi:10.1287/mnsc.3.1.45
[22] IO. 3. Цыпкип,: Переходные и установившиеся процессы в импульсных цепях. Москва 1951. · Zbl 0044.16004
[23] Charnes, Cooper, Henderson: Introduction to Linear Programming. New York 1953. · Zbl 0050.36806
[24] Symposium on thu Impact of Computers on Science and Society. IHK Trans. on Electronic Computers, Sept. 1956.
[25] А. А. Дородницын: Вычислительный центр академии наук СССР. Вестник АН. 1, 1957. · Zbl 0995.90594 · doi:10.1287/mnsc.3.4.403
[26] Podle nepublikované práce Ústavu matematických strojů.
[27] J. Raichl: Řešení jistého problému z meteorologie stroji na zpracování děrných štítků. Stroje na zpracování informací, sb. III, Praha 1955.
[28] Newell, Simon: The Logic Theory Machine. IRE Trans. on Information Theory, Sept. 1956.
[29] Rochester, al: Tests on a Cell Assembly Theory of the Action of the Brain, Using a Large Digital Computer. IRE Trans. on Information Theory, Sept. 1956.
This reference list is based on information provided by the publisher or from digital mathematics libraries. Its items are heuristically matched to zbMATH identifiers and may contain data conversion errors. In some cases that data have been complemented/enhanced by data from zbMATH Open. This attempts to reflect the references listed in the original paper as accurately as possible without claiming completeness or a perfect matching.