×

zbMATH — the first resource for mathematics

Zur Abschätzung der Fehler bei den Rechnungen nach Nomogrammen. (Czech) Zbl 0124.33202
PDF BibTeX XML Cite
References:
[1] M. V. Pěnktovskij: O odhadu chyby výpočtu na spojnicových nomogramech a o jejich nejlepší transformaci. Trudy otděl. matem. i mech. AN KazSSR, 1958.
[2] T. Bulabajev: Pokusné určení parametru chyb výpočtu na nomogramu. Věstník AN KazSSR, 9 (162), 1958.
[3] T. Bulabajev: Odhad chyby výpočtu na nomogramu s binárním polem s výsledkem na stupnici. Věstník AN KazSSR, 3 (168), 1959.
[4] V. Pleskot: Nomografie a grafický počet v technické praxi. SNTL, Praha 1956.
[5] Hasbrock: Statistický rozbor chyb při čtení na nomogramech. Haag 1958.
This reference list is based on information provided by the publisher or from digital mathematics libraries. Its items are heuristically matched to zbMATH identifiers and may contain data conversion errors. It attempts to reflect the references listed in the original paper as accurately as possible without claiming the completeness or perfect precision of the matching.