×

On the asymptotic integration of a system of nonlinear equations of plate theory. (English. Russian original) Zbl 0148.19902

PMM, J. Appl. Math. Mech. 28, 407-424 (1964); translation from Prikl. Mat. Mekh. 28, 335-349 (1964).

PDFBibTeX XMLCite
Full Text: DOI

References:

[1] Vol’mir, A. S., Gibkie plastinki i obolochki (1956), Gostekhizdat
[2] Vorovich, I. I., O sushchestvovanii reshenii v nellneinoi teorii obolochek, Dokl. Akad. Nauk SSSR, Vol.117, N≗ 2 (1957)
[3] Morozov, N. F., K nelineinoi teorii tonkikh plastin, Dokl. Akad. Nauk SSSR, Vol.117, N≗ 5 (1957)
[4] Sbornik, Teorila gibkikh i kruglykh plastinok (1957), IL
[5] Bromberg, E., Nonlinear Bending of a Circular Plate under Normal Pressure, Commun.pure appl.Math., Vol.9, N≗ 4 (1956) · Zbl 0072.41403
[6] Srubshchik, L. S.; Iudovich, V. I., Asimptotika uravnenii bol’shogo progiba krugloi slmmetrichno zagruzhennoi plastiny, Dokl. Akad. Nauk SSSR, Vol.139, N≗ 2 (1961)
[7] Srubshchik, L. S.; Iudovich, V. I., Asimptotika uravnenii bol’shogo progiba krugloi simmetrichno zagruzhennoi plastiny, Sib.mat.Zh., Vol.4, N≗ 3 (1963)
[8] Fife, P., Nonlinear Deflection of Thin Elastic Plate under Tension, Commun.pure appl.Math., Vol.14, N≗ 2 (1961) · Zbl 0099.40802
[9] Vorovich, I. I., Nekotorye voprosy ustoichivosti obolochek v bol’shom, Dokl. Akad. Nauk SSSR, Vol.122, N≗ 1 (1958)
[10] Morozov, N. F., K voprosu o sushchestvovanii nesimmetrichnogo resheniia v zadache o bol’shikh progibakh krugloi plastiny, zagruzhennoi simmetrichnoi nagruzkoi, (Matematika N≗ 2(21) (1961), Izv. vyssh. uchebn. Zaved.)
[11] Vanowitch, M., Nonlinear Buckling of a Circular Elastic Plate, Commun.pure appl.Math., Vol.9, N≗ 4 (1956)
[12] Kantorovich, L. V.; Akilov, G. P., Funktsional’nyi anallz v normirovannykh prostranstvakh (1959), Fizmatgiz · Zbl 0127.06102
[13] Srubshchik, L. S.; ludovich, V. I., Asimptoticheskoe integrirovanie uravnenii bol’shogo progiba simmetrichno zagruzhennykh obolochok vrashcheniia, PMM, Vol.26, N≗ 5 (1962)
[14] Friedrichs, K.; Stoker, J., The Nonlinear Boundary Value Problem of the Buckled Plate, Amer.J.Math., 63 (1941)
[15] Vishik, M. I.; Liusternik, L. A., Reguliarnoe vyrozhdenie i pogranichnyi sloi dlia lineinykh differentsial’nykh uravnenii s malym parametrom, Uspekhi matem.nauk (Progr.math.Sci), Vol.12, N≗ 5 (1957)
[16] Tricomi, F., Lektsii ob uravneniiakh v chastnykh proizvodnykh (1957), IL
[17] Guseva, O. V., O kraevykh zadachakh dlia sil’no ellipticheskikh sistem, Dokl. Akad. Nauk SSSR, Vol.102, N≗ 6 (1955)
[18] Sobolev, S. L., Nekotorye prilozheniia funktsional’nogo analiza v metematicheskoi fizike (1950), Izd.LGU
[19] Agmon, S.; Douglis, A.; Nirenberg, L., Otsenki reshenii ellipticheskikh uravnenii vblizi granitsy (1962), IL
[20] Feodos’ev, V. I., Uprugie elementy tochnogo priborostroeniia (1949), Oborongiz
[21] Weinberg, D. B.; Weinberg, E. D., Plastiny, diski, balki-stenki (1959), Gosstroiizdat: Gosstroiizdat USSR, Kiev
This reference list is based on information provided by the publisher or from digital mathematics libraries. Its items are heuristically matched to zbMATH identifiers and may contain data conversion errors. In some cases that data have been complemented/enhanced by data from zbMATH Open. This attempts to reflect the references listed in the original paper as accurately as possible without claiming completeness or a perfect matching.