×

zbMATH — the first resource for mathematics

Automatic adjustment in systems with distributed parameters. (Czech) Zbl 0183.47902
Keywords:
statistics
PDF BibTeX XML Cite
References:
[1] V. Kracík: Vyhlazování šumu v jisté jednoduché variantě obvodu s rozloženými parametry. Kybernetika 3 (1967), 5.
[2] V. Strejc: Syntéza regulačních obvodů s číslicovým počítačem. NČSAV, 1965.
[3] O. Šefl: Regulace systémů s dopravním zpožděním a teorie predikce. Problémy kybernetiky, NČSAV, 1965.
[4] L. Prouza: Úvod do teorie a aplikací lineárních impulsních soustav. NČSAV, 1967.
This reference list is based on information provided by the publisher or from digital mathematics libraries. Its items are heuristically matched to zbMATH identifiers and may contain data conversion errors. It attempts to reflect the references listed in the original paper as accurately as possible without claiming the completeness or perfect precision of the matching.