×

Theta series and automorphic forms on \(\text{GL}_2\). (English) Zbl 0241.10016


MSC:

11F27 Theta series; Weil representation; theta correspondences
11F46 Siegel modular groups; Siegel and Hilbert-Siegel modular and automorphic forms
PDF BibTeX XML Cite
Full Text: DOI