×

zbMATH — the first resource for mathematics

On more effective utilization of the method of dynamic programming in nonlinear time-optimal controlled systems. (Czech) Zbl 0264.49022
MSC:
49L99 Hamilton-Jacobi theories
PDF BibTeX XML Cite
References:
[1] R. E. Bellman: Dynamic Programming. Princeton 1957. · Zbl 0995.90618
[2] R. E. Bellman S. E. Dreyfus: Applied Dynamic Programming. Princeton 1962. · Zbl 0106.34901
[3] S. M. Roberts: Dynamic Programming in Chemical Engineering and Process Control. New York 1964.
[4] J. Uličný: Dynamická optimalizácia sústav s minimálnou dobou riadenia. Strojnícky časopis
[5] J. Uličný: Niektoré otázky dynamickej optimalizácie spojitých sústav. Kandidátská dizertačná práca, UTK-SAV, Bratislava 1965.
[6] J. Uličný: Niektoré aspekty efektívnejšieho využitia metódy dynamického programovania. Strojnícky časopis
[7] A. Ter-Manuelianc: Dynamické programování v hospodářské praxi. Ekonomicko-matematický obzor (1966), 3.
This reference list is based on information provided by the publisher or from digital mathematics libraries. Its items are heuristically matched to zbMATH identifiers and may contain data conversion errors. It attempts to reflect the references listed in the original paper as accurately as possible without claiming the completeness or perfect precision of the matching.