×

Analytical number theory, mathematical analysis and their applications. Collection of articles. Dedicated to I. M. Vinogradov, a member of the Academy of Sciences on the occasion of his 90-birthday. (Analiticheskaya teoriya chisel, matematicheskij analiz i ikh prilozheniya. Sbornik statej. Posvyashchaetsya akademiku I. M. Vinogradovu k ego devyanostoletiyu). (Russian) Zbl 0467.00005

Trudy Ordena Lenina Matematicheskogo Instituta im. V. A. Steklova, Tom 158. Akademiya Nauk SSSR. Moskva: Izdatel’stvo “Nauka”. 232 p. R. 3.10 (1981).

MSC:

00Bxx Conference proceedings and collections of articles
11-06 Proceedings, conferences, collections, etc. pertaining to number theory
26-06 Proceedings, conferences, collections, etc. pertaining to real functions

Biographic References:

Vinogradov, I. M.