×

Decisions with multiple objectives: preferences and value tradeoffs. (Prinyatie reshenij pri mnogikh kriteriyakh predpochteniya i zameshcheniya). Transl. from the English by V. V. Podinovskij, M. G. Gaft and V. S. Babintsev. Red. I. F. Shakhnov. (Russian) Zbl 0488.90001

Moskva: ”Radio i Svyaz”’. 560 p. R. 3.10 (1981).

MSC:

91B06 Decision theory
90-01 Introductory exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) pertaining to operations research and mathematical programming
90C31 Sensitivity, stability, parametric optimization
90C99 Mathematical programming
91B16 Utility theory

Citations:

Zbl 0396.90001