×

Spline functions: theory, algorithms, programs. (Splajn-funktsii: teoriya, algoritmy, programmy). (Russian) Zbl 0529.41013

Akademiya Nauk SSSR Sibirskoe Otdelenie. Vychislitel’nyj Tsentr. Novosibirsk: Izdatel’stvo “Nauka” Sibirskoe Otdelenie. 216 p. R. 1.40 (1983).

MSC:

41A15 Spline approximation
41-04 Software, source code, etc. for problems pertaining to approximations and expansions
41-02 Research exposition (monographs, survey articles) pertaining to approximations and expansions
65D15 Algorithms for approximation of functions