×

Found 2 Documents (Results 1–2)

100
MathJax

Discrete geometry and topology. Dedicated to the 100th anniversary of the birth of Boris Nikolaevich Delone. (Diskretnaya geometriya i topologiya. K 100-letiyu so dnya rozhdeniya Borisa Nikolaevicha Delone.) (Russian. English summary) Zbl 0729.00013

Trudy Matematicheskogo Instituta Imeni V. A. Steklova, 196. Moskva: Nauka. 176 p. R. 3.10 (1991).
MSC:  00B30 00B15
PDF BibTeX XML Cite

Filter Results by …

Classification