×

Found 3 Documents (Results 1–3)

Multiple criteria optimization. Theory, computations and applications. Transl. from the English by E. M. Stolyarova. Transl. ed. and with a preface by A. V. Lotov. (Mnogokriterial’naya optimizatsiya. Teoriya, vychisleniya i prilozheniya.) (Russian) Zbl 0854.90087

Moskva: Radio i Svyaz’. 504 p. (1992).
PDF BibTeX XML Cite

Filter Results by …

Document Type

Year of Publication

Main Field