×

zbMATH — the first resource for mathematics

Found 22 Documents (Results 1–22)

100
MathJax
J. Math. Sci., New York 127, No. 4, 2099-2102 (2005); translation from Statisticheskie Metody Otsenivaniya i Proverki Gipotez 2001, 80-87 (2001).
MSC:  60B05 60B11
PDF BibTeX XML Cite
Full Text: DOI
J. Math. Sci., New York 68, No. 4, 438-450 (1994); translation from Zap. Nauchn. Semin. Leningr. Otd. Mat. Inst. Steklova 184, 62-79 (1990).
PDF BibTeX XML Cite
Full Text: DOI
J. Sov. Math. 53, No. 6, 614-619 (1991); translation from Statistical methods of estimation and hypothesis testing, Interuniv. Collect. Sci. Works, Perm’, 104-111 (1986).
MSC:  62F05
PDF BibTeX XML Cite
Full Text: DOI