×

zbMATH — the first resource for mathematics

Found 11 Documents (Results 1–11)

100
MathJax
Sov. Math. 25, No. 2, 1-6 (1981); translation from Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Mat. 1981, No. 2(225), 3-8 (1981).
MSC:  74K15 74K10
PDF BibTeX XML Cite