×

zbMATH — the first resource for mathematics

Found 8 Documents (Results 1–8)

100
MathJax
Bakhvalov, N. S. (ed.) et al., Numerical methods of analysis. Collection. Moskva: Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet. 31-50 (1993).
PDF BibTeX XML Cite
Moskva: Izdatel’stvo Moskovskogo Universiteta. 176 p. (1989).
PDF BibTeX XML Cite