×

Found 9 Documents (Results 1–9)

The spinning tops. Course of integrable systems. Transl. from the English. (Vrashchayushchiesya volchki. Kurs integriruemykh sistem.) (Russian) Zbl 1054.37505

Izhevsk: Nauchno-Izdatel’skij Tsentr “Regulyarnaya i Khaoticheskaya Dinamika” (ISBN 5-7029-0312-9/pbk). 296 p. (1999).
PDFBibTeX XMLCite

Filter Results by …

Document Type

all top 5

Year of Publication

all top 3

Main Field