×

zbMATH — the first resource for mathematics

Found 19 Documents (Results 1–19)

100
MathJax
Leningrad: Leningradskij Gosudarstvennyj Universitet. 240 p. (1991).
PDF BibTeX XML Cite
J. Sov. Math. 50, No. 4, 1702-1711 (1990); translation from Zap. Nauchn. Semin. Leningr. Otd. Mat. Inst. Steklova 156, 35-48 (1986).
MSC:  76Q05
PDF BibTeX XML Cite
Full Text: DOI
Leningrad: Izdatel’stvo Leningradskogo Universiteta. 272 p. R. 2.50 (1985).
PDF BibTeX XML Cite
J. Sov. Math. 20, 2391-2401 (1982); translation from Zap. Nauchn. Semin. Leningr. Otd. Mat. Inst. Steklova 99, 5-18 (1982).
MSC:  74J15
PDF BibTeX XML Cite
Full Text: DOI