×

zbMATH — the first resource for mathematics

Itogi Nauki i Tekhniki. Seriya Sovremennaya Matematika i eë Prilozheniya. Tematicheskie Obzory

Short Title: Itogi Nauki Tekh., Ser. Sovrem. Mat. Prilozh., Temat. Obz.
ISSN: 0233-6723; 0202-7461
Publisher: Russian Academy of Sciences - RAS (Rossiĭskaya Akademiya Nauk - RAN), All-Union Institute for Scientific and Technical Information (Vsesoyuznyĭ Institut Nauchnoĭ i Tekhnicheskoĭ Informatsii - VINITI), Moscow
Translation: Journal of Mathematical Sciences (New York)
Comments: Articles indexed in the translation journal.