×

YIDOYU

swMATH ID: 2200
Software Authors: Ding, Hui Liang; Sun, Xian Xue; Long, Qi Hao; Chen, Wen Pu; Pan, Bing Chen
Description: YIDOYU—an optimization program system for wing structures
Homepage: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-JSJG198404015.htm
Related Software:
Cited in: 1 Publication

Cited in 0 Serials

Citations by Year