×

emplik

swMATH ID: 6081
Software Authors: Mai Zhou; Art Owen
Description: R package emplik: Empirical likelihood ratio for censored/truncated data , empirical likelihood ratio tests for means/quantiles/hazards from possibly censored and/or truncated data. Now does regression too.
Homepage: http://cran.r-project.org/web/packages/emplik/
Source Code:  https://github.com/cran/emplik
Dependencies: R (≥ 2.0), quantreg
Keywords: multiple constraints; survival analysis; weighted log-rank test; Wilks theorem
Related Software: R; glmnet; el.convex; bootstrap; RcppArmadillo; dbEmpLikeGOF; plm; km.ci; kmc; ELYP; gmm; KMsurv; rms; survival; CRAN; NlcOptim; clusrank; SphericalCubature; abc; Compositional
Cited in: 59 Publications
all top 5

Cited by 92 Authors

7 Zhao, Yichuan
6 Zhou, Mai
5 Yu, Wen
4 Giurcanu, Mihai C.
4 Li, Gang
4 Zheng, Ming
3 Peng, Liang
3 Yu, Lili
2 Bathke, Arne C.
2 Chen, Ding-Geng
2 Kim, Mi-Ok
2 Liu, Liang
2 Lu, Xuyang
2 Presnell, Brett
2 Shen, Pao-Sheng
2 Sun, Yunting
2 Wang, Dongliang
2 Yang, Jingping
1 Cai, Zongwu
1 Campbell, Harlan
1 Chang, Seong Yeon
1 Chaudhuri, Sanjay
1 Chen, Di
1 Chen, Songxi
1 Cheng, Jung-Yu
1 de Uña-Álvarez, Jacobo
1 Dmitrieva, Tatiana
1 Ebrahimi, Nader D.
1 Fang, Kai-Tai
1 Ghosh, Malay
1 Gilmore, Dirk W.
1 Huang, Yijian
1 Huang, Zhensheng
1 Hutson, Alan David
1 Kvam, Paul H.
1 Li, Jianbo
1 Lian, Heng
1 Liang, Hanying
1 Lin, Danyu
1 Lin, Nan
1 Liu, Tianqing
1 Liu, Wanrong
1 Liu, Yukun
1 Lu, Jye-Chyi
1 Lu, Xuewen
1 Marange, Chioneso Show
1 McCullough, Kristin
1 Meng, Xueping
1 Owen, Art B.
1 Peace, Karl E.
1 Peng, Hanxiang
1 Preston, Simon P.
1 Qi, Yongcheng
1 Qian, Linyi
1 Qin, Hong
1 Qin, Yongsong
1 Ren, Jian-Jian
1 Sánchez-Sellero, César
1 Schick, Anton
1 Shen, Junshan
1 Shen, Zhiyi
1 Small, Dylan S.
1 Tang, Chengyong
1 Tang, Niansheng
1 Tian, Lili
1 Tsagris, Michail
1 Tzeng, Shinn-Jia
1 Van Keilegom, Ingrid
1 Verdier, Ghislain
1 Wang, Ni
1 Wang, Ruodu
1 Wang, Yixin
1 Weng, Chengguo
1 Wood, Andrew T. A.
1 Wu, Tongtong
1 Xu, Jinfeng
1 Yan, Xiaodong
1 Yang, Dan
1 Yang, Hanfang
1 Yang, Song
1 Yang, Yifan
1 Yu, Xue
1 Yuan, Ao
1 Yuan, Xiaohui
1 Yuen, Kam Chuen
1 Zeng, Donglin
1 Zhang, Baoxue
1 Zhao, Mu
1 Zhao, Xingqiu
1 Zheng, Gang
1 Zhou, Yong
1 Zhu, Fukang

Citations by Year