×

Found 37 Software Packages (Results 1–37)

GNMT

Software Authors:   Yonghui Wu, Mike Schuster, Zhifeng Chen, Quoc V. Le, Mohammad Norouzi, Wolfgang Macherey, Maxim Krikun, Yuan Cao, Qin Gao, Klaus Macherey, Jeff Klingner, Apurva Shah, Melvin Johnson, Xiaobing Liu, Łukasz Kaiser, Stephan Gouws, Yoshikiyo Kato, Taku Kudo, Hideto Kazawa, Keith Stevens, George Kurian, Nishant Patil, Wei Wang, Cliff Young, Jason Smith, Jason Riesa, Alex Rudnick, Oriol Vinyals, Greg Corrado, Macduff Hughes, Jeffrey Dean
Cited in: 26 Publications (2018–2022)
Related Software: ImageNet; Adam; AlexNet; BERT; DeepFace; TensorFlow; …
Main Fields: Approximations and expansions (41-XX); Probability theory and stochastic processes (60-XX); Statistics (62-XX)

SMPSO

Software Authors:   Nebro, A.J., Durillo, J.J., Garcia-Nieto, J., Coello Coello, C.A., Luna, F., Alba, E.
Cited in: 24 Publications (2010–2022)
Related Software: jMetal; MOEA/D; SPEA2; HypE; SMS-EMOA; MOPSO; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

JUNG

Software Authors:   O’Madadhain, J., Fisher, D., White, S., Boey, Y.
Cited in: 6 Publications (2008–2020)
Related Software: Gephi; Mathematica; SNAP; NetworkX; JGraphT; igraph; …
Main Fields: Combinatorics (05-XX); Computer science (68-XX); Quantum theory (81-XX)

parest_dae

Software Authors:   Casian Pantea, Ankur Gupta, James B. Rawlings, Gheorghe Craciun
Cited in: 7 Publications (2014–2020)
Related Software: SINGULAR; neural ideal; GitHub; Ginsim; Macaulay2; DAISY; …
Main Fields: Field theory and polynomials (12-XX); Commutative algebra (13-XX); Algebraic geometry (14-XX)

EnlightenGAN

Software Authors:   Yifan Jiang, Xinyu Gong, Ding Liu, Yu Cheng, Chen Fang, Xiaohui Shen, Jianchao Yang, Pan Zhou, Zhangyang Wang
Cited in: 1 Publication (2022)
Related Software: Python; DeblurGAN; AutoGAN; RAISE; Adam; U-Net; …
Main Fields: Information and communication theory, circuits (94-XX)

ADEPTS

Software Authors:   Foo, B.; Wu, Y.-S.; Mao, Y.-C.; Bagchi, S.; Spafford, E.
Cited in: 3 Publications (2011–2020)
Related Software: Snort; MulVAL; Deeplearning4j; Python; irs-partition; SHARPE; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX); Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences (91-XX)

Music Transformer

Software Authors:   Cheng-Zhi Anna Huang, Ashish Vaswani, Jakob Uszkoreit, Noam Shazeer, Ian Simon, Curtis Hawthorne, Andrew M. Dai, Matthew D. Hoffman, Monica Dinculescu, Douglas Eck
Cited in: 1 Publication (2022)
Related Software: PyTorch; Python; BERT; Adam; pretty midi; jSymbolic; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Biology and other natural sciences (92-XX)

SuperGlue

Software Authors:   Paul-Edouard Sarlin, Daniel DeTone, Tomasz Malisiewicz, Andrew Rabinovich
Cited in: 2 Publications (2021–2022)
Related Software: D2-Net; ContextDesc; ASLFeat; SuperPoint; HPatches; LoFTR; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

ALDONAr

Software Authors:   Meškelė D., Frasincar F.
Cited in: 1 Publication (2021)
Related Software: Tensor2Tensor; BERT; GloVe; GitHub; Adam; AdaBoost-SAMME; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

DeepLoc

Software Authors:   J. J. Almagro Armenteros, C. K. Sønderby, S. K. Sønderby, H. Nielsen, O. Winther
Cited in: 1 Publication (2021)
Related Software: AutoAugment; TensorFlow; ProSelfLC; Adam; PyTorch; SciPy
Main Fields: Computer science (68-XX)

KGAT

Software Authors:   Xiang Wang, Xiangnan He, Yixin Cao, Meng Liu, Tat-Seng Chua
Cited in: 1 Publication (2021)
Related Software: MovieLens; Surprise; WSABIE; GloVe; GitHub; paper2repo
Main Fields: Computer science (68-XX)

MeshTransformer

Software Authors:   Kevin Lin, Lijuan Wang, Zicheng Liu
Cited in: 0 Publications
Related Software: I2L-MeshNet; FreiHAND; Python; MonoCap; BodyNet; PIFuHD; …
Main Fields:

Point2Sequence

Software Authors:   Xinhai Liu, Zhizhong Han, Yu-Shen Liu, Matthias Zwicker
Cited in: 2 Publications (2020–2021)
Related Software: PointCNN; PointNet; MeshLab; MemNet; GitHub; Adam; …
Main Fields: Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

TPA-LSTM

Software Authors:   Shih, Shun-Yao; Sun, Fan-Keng; Lee, Hung-yi
Cited in: 2 Publications (2019–2022)
Related Software: Faster R-CNN; Adam; AlexNet; MuseGAN; GitHub; ImageNet
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Statistical mechanics, structure of matter (82-XX)

ACNe

Software Authors:   Weiwei Sun, Wei Jiang, Eduard Trulls, Andrea Tagliasacchi, Kwang Moo Yi
Cited in: 0 Publications
Related Software: MegaDepth; D2-Net; SuperPoint; GANDissect; GMS; HPatches; …
Main Fields:

CoCoSUM

Software Authors:   Yanlin Wang, Ensheng Shi, Lun Du, Xiaodi Yang, Yuxuan Hu, Shi Han, Hongyu Zhang, Dongmei Zhang
Cited in: 0 Publications
Related Software: GraphCodeBERT; Devign; MISIM; StaQC; Bugram; GLUE; …
Main Fields:

DeepTorrent

Software Authors:   –
Cited in: 1 Publication (2021)
Related Software: iBLP; Deep4mC; iDNA-MS; PSAC; FoldRec-C2C; iTerm-PseKNC; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Biology and other natural sciences (92-XX)

dRuby

Software Authors:   Seki, Masatoshi
Cited in: 1 Publication (2009)
Related Software: Ruby
Main Fields: Computer science (68-XX)

ECA-Net

Software Authors:   Qilong Wang, Banggu Wu, Pengfei Zhu, Peihua Li, Wangmeng Zuo, Qinghua Hu
Cited in: 0 Publications
Related Software: T2T-ViT; CutMix; mixup; CBAM; EfficientNet; BERT; …
Main Fields:

IDP-Seq2Seq

Software Authors:   Y. J. Tang, Y. H. Pang, B. Liu
Cited in: 1 Publication (2021)
Related Software: iBLP; Deep4mC; iDNA-MS; PSAC; FoldRec-C2C; iTerm-PseKNC; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Biology and other natural sciences (92-XX)

InstQL

Software Authors:   Hopton, Luke; Cliffe, Owen; De Vos, Marina; Padget, Julian
Cited in: 1 Publication (2010)
Related Software: Smodels
Main Fields: Computer science (68-XX)

MLCVNet

Software Authors:   Qian Xie, Yu-Kun Lai, Jing Wu, Zhoutao Wang, Yiming Zhang, Kai Xu, Jun Wang
Cited in: 0 Publications
Related Software: PPFNet; VoxelNet; DeepContext; PointCNN; PanoContext; PointNet; …
Main Fields:

MMM

Software Authors:   Jeff Ens, Philippe Pasquier
Cited in: 0 Publications
Related Software: Music Transformer; PyTorch; MidiTok; MusPy; pretty midi; LibROSA; …
Main Fields:

MNN

Software Authors:   Xiaotang Jiang, Huan Wang, Yiliu Chen, Ziqi Wu, Lichuan Wang, Bin Zou, Yafeng Yang, Zongyang Cui, Yu Cai, Tianhang Yu, Chengfei Lv, Zhihua Wu
Cited in: 0 Publications
Related Software: TensorRT; SpecAugment; Conformer; ESPnet; PyTorch; Python; …
Main Fields:

NISQA

Software Authors:   Gabriel Mittag, Babak Naderi, Assmaa Chehadi, Sebastian Möller
Cited in: 0 Publications
Related Software: MOSNet; ViSQOL; NORESQA; fairseq; Kymatio; Python; …
Main Fields:

Pathomic Fusion

Software Authors:   Richard J. Chen, Ming Y. Lu, Jingwen Wang, Drew F. K. Williamson, Scott J. Rodig, Neal I. Lindeman, Faisal Mahmood
Cited in: 1 Publication (2021)
Related Software: Grad-CAM; Microscope; pyjive; GitHub; ImageNet; PyTorch; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX)

ProphetNet

Software Authors:   Weizhen Qi, Yu Yan, Yeyun Gong, Dayiheng Liu, Nan Duan, Jiusheng Chen, Ruofei Zhang, Ming Zhou
Cited in: 0 Publications
Related Software: TensorFlow; CUBLAS; BERT; Transformers; CUDA; LightSeq
Main Fields:

ProtoAttend

Software Authors:   Arik, Sercan O.; Pfister, Tomas
Cited in: 1 Publication (2020)
Related Software: Tensor2Tensor; Adam
Main Fields: Computer science (68-XX)

PSAC

Software Authors:   Yin Zhang; Yujie Li; Ranran Wang; Jianmin Lu; Xiao Ma; Meikang Qiu
Cited in: 1 Publication (2021)
Related Software: iBLP; Deep4mC; iDNA-MS; FoldRec-C2C; iTerm-PseKNC; RAACBook; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Biology and other natural sciences (92-XX)

ResGCN

Software Authors:   Pei, Yulong; Huang, Tianjin; van Ipenburg, Werner; Pechenizkiy, Mykola
Cited in: 1 Publication (2022)
Related Software: Adam; LOF; outliernmf
Main Fields: Computer science (68-XX)

RobustMRC

Software Authors:   Feiliang Ren, Yongkang Liu, Bochao Li, Shilei Liu, Bingchao Wang, Jiaqi Wang, Chunchao Liu, Qi Ma
Cited in: 0 Publications
Related Software: HILDIF; QANet; ERNIE; SQuAD; ContractNLI; ALBERT; …
Main Fields:

sparse_lowRank_regression

Software Authors:   Wang, Xiaoqian; Yan, Jingwen; Yao, Xiaohui; Kim, Sungeun; Nho, Kwangsik; Risacher, Shannon L.; Saykin, Andrew J.; Shen, Li; Huang, Heng
Cited in: 1 Publication (2017)
Related Software: GitHub; MaCH
Main Fields: Computer science (68-XX); Biology and other natural sciences (92-XX)

ViennaMaterials

Software Authors:   Weinbub, Josef; Wastl, Matthias; Rupp, Karl; Rudolf, Florian; Selberherr, Siegfried
Cited in: 1 Publication (2015)
Related Software: ViennaIPD; pugixml; SIUNITS; MatWeb; Boost; Libxml2; …
Main Fields: Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX); Mechanics of deformable solids (74-XX)

ABD-NMT

Software Authors:   Su, Jinsong; Zhang, Xiangwen; Lin, Qian; Qin, Yue; Yao, Junfeng; Liu, Yang
Cited in: 0 Publications
Related Software:
Main Fields:

BATMAN-TCM

Software Authors:   Liu, Z.; Guo, F.; Wang, Y.; Li, C.; Zhang, X.; Li, H.; Diao, L.; Gu, J.; Wang, W.; Li, D.; He, F.
Cited in: 0 Publications
Related Software:
Main Fields:

BlockchainDB

Software Authors:   Jiao, Tong; Shen, Derong; Nie, Tiezheng; Kou, Yue; Li, Xiaohua; Yu, Ge
Cited in: 0 Publications
Related Software:
Main Fields:

SQLNet

Software Authors:   Xiaojun Xu, Chang Liu, Dawn Song
Cited in: 0 Publications
Related Software:
Main Fields: