×

Found 37 Software Packages (Results 1–37)

MMD GAN

Software Authors:   Chun-Liang Li, Wei-Cheng Chang, Yu Cheng, Yiming Yang, Barnabás Póczos
Cited in: 12 Publications (2019–2022)
Related Software: Wasserstein GAN; Adam; TensorFlow; StyleGAN; ImageNet; CIFAR; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

TempoGAN

Software Authors:   You Xie, Erik Franz, Mengyu Chu, Nils Thuerey
Cited in: 11 Publications (2019–2023)
Related Software: Adam; AlexNet; ImageNet; TensorFlow; pix2pix; CycleGAN; …
Main Fields: Partial differential equations (35-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

ESRGAN

Software Authors:   Xintao Wang, Ke Yu, Shixiang Wu, Jinjin Gu, Yihao Liu, Chao Dong, Chen Change Loy, Yu Qiao, Xiaoou Tang
Cited in: 8 Publications (2020–2022)
Related Software: Swin Transformer; TensorFlow; ImageNet; U-Net; Adam; pix2pix; …
Main Fields: Operator theory (47-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

Flow-GAN

Software Authors:   Aditya Grover, Manik Dhar, Stefano Ermon
Cited in: 7 Publications (2020–2022)
Related Software: Glow; Wasserstein GAN; NICE; ANODEs; torchdiffeq; Adam; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

AttnGAN

Software Authors:   Tao Xu, Pengchuan Zhang, Qiuyuan Huang, Han Zhang, Zhe Gan, Xiaolei Huang, Xiaodong He
Cited in: 3 Publications (2019–2021)
Related Software: BigGAN; Wasserstein GAN; CIFAR; Python; StackGAN; InfoGAN; …
Main Fields: Calculus of variations and optimal control; optimization (49-XX); Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX)

VEEGAN

Software Authors:   Akash Srivastava, Lazar Valkov, Chris Russell, Michael U. Gutmann, Charles Sutton
Cited in: 6 Publications (2020–2022)
Related Software: Wasserstein GAN; pix2pix; CycleGAN; TensorFlow; StyleGAN; PyTorch; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

DeblurGAN

Software Authors:   Orest Kupyn, Tetiana Martyniuk, Junru Wu, Zhangyang Wang
Cited in: 1 Publication (2022)
Related Software: EnlightenGAN; Python; MobileNetV2; Inception-v4; YOLO; ImageNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

BinGAN

Software Authors:   Maciej Zieba, Piotr Semberecki, Tarek El-Gaaly, Tomasz Trzcinski
Cited in: 3 Publications (2020–2021)
Related Software: SIFT; YFCC100M; SOSNet; L2-Net; Theia; R2D2; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

ClusterGAN

Software Authors:   Sudipto Mukherjee, Himanshu Asnani, Eugene Lin, Sreeram Kannan
Cited in: 3 Publications (2019–2022)
Related Software: UMAP; t-SNE; AlexNet; Grad-CAM; CBAM; rocket; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

GANDissect

Software Authors:   David Bau, Jun-Yan Zhu, Hendrik Strobelt, Bolei Zhou, Joshua B. Tenenbaum, William T. Freeman, Antonio Torralba
Cited in: 2 Publications (2020–2022)
Related Software: AlexNet; ImageNet; MegaDepth; D2-Net; SuperPoint; GMS; …
Main Fields: General and overarching topics; collections (00-XX); Computer science (68-XX)

SiGAN

Software Authors:   Hsu, Chih-Chung; Lin, Chia-Wen; Su, Weng-Tai; Cheung, Gene
Cited in: 3 Publications (2019–2022)
Related Software: Gated-GAN; BigGAN; StackGAN; InfoGAN; GitHub; OpenFace
Main Fields: Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

SketchyGAN

Software Authors:   Wengling Chen, James Hays
Cited in: 2 Publications (2021)
Related Software: ImageNet; SinGAN; Adam; TextureGAN; InGAN; pix2pix; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

AugGAN

Software Authors:   Sheng-Wei Huang, Che-Tsung Lin, Shu-Ping Chen, Yen-Yi Wu, Po-Hao Hsu, Shang-Hong Lai
Cited in: 2 Publications (2022)
Related Software: Wasserstein GAN; PULSE; LSUN; TensorFlow; VEEGAN; StyleGAN; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

CVAE-GAN

Software Authors:   Jianmin Bao, Dong Chen, Fang Wen, Houqiang Li, Gang Hua
Cited in: 2 Publications (2020)
Related Software: Wasserstein GAN; Adam; Inception-v4; DeLiGAN; Steerable pyramid; MNIST; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

GP-GAN

Software Authors:   Huikai Wu, Shuai Zheng, Junge Zhang, Kaiqi Huang
Cited in: 2 Publications (2021–2022)
Related Software: MAGAN; PipeLayer; ArtGAN; LRGan; LSUN; ImageNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences (91-XX)

HoloGAN

Software Authors:   Thu Nguyen-Phuoc, Chuan Li, Lucas Theis, Christian Richardt, Yong-Liang Yang
Cited in: 1 Publication (2020)
Related Software: MMD GAN; TensorFlow; StyleGAN; Adam; DRIT++; RGBD-GAN; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

MEF-GAN

Software Authors:   Xu, Han; Ma, Jiayi; Zhang, Xiao-Ping
Cited in: 2 Publications (2020–2022)
Related Software: IFCNN; U-Net; FusionGAN; NSCT toolbox; Adam
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

MidiNet

Software Authors:   Li-Chia Yang, Szu-Yu Chou, Yi-Hsuan Yang
Cited in: 1 Publication (2020)
Related Software: Adam; MuseGAN; Magenta.js; LakhNES; Music Transformer; Pypianoroll; …
Main Fields: Ordinary differential equations (34-XX); Probability theory and stochastic processes (60-XX); Statistics (62-XX)

MSG-GAN

Software Authors:   Animesh Karnewar, Oliver Wang
Cited in: 0 Publications
Related Software: Python; PixelCNN++; StackGAN; LR-GAN; MAGAN; PacGAN; …
Main Fields:

StudioGAN

Software Authors:   Minguk Kang, Joonghyuk Shin, Jaesik Park
Cited in: 0 Publications
Related Software: TensorFlow; PyTorch; StarGAN; ImageNet; Python; VQ-Diffusion; …
Main Fields:

BSD-GAN

Software Authors:   Yi, Zili; Chen, Zhiqin; Cai, Hao; Mao, Wendong; Gong, Minglun; Zhang, Hao
Cited in: 1 Publication (2020)
Related Software: DualGAN; LSUN; Attribute2Image
Main Fields: Information and communication theory, circuits (94-XX)

CovidGAN

Software Authors:   Abdul Waheed, Muskan Goyal, Deepak Gupta, Ashish Khanna, Fadi Al-Turjman, Placido Rogerio Pinheiro
Cited in: 0 Publications
Related Software: ReCoNet; CAiRE-COVID; COVID-CXNet; COVID-CAPS; CovXNet; CovidCTNet; …
Main Fields:

DADA

Software Authors:   Xiaofeng Zhang, Zhangyang Wang, Dong Liu, Qing Ling
Cited in: 0 Publications
Related Software: StackGAN; LR-GAN; AttnGAN; Dist-GAN; U-Net; DARTS; …
Main Fields:

DijetGAN

Software Authors:   R. Di Sipio, M. Faucci Giannelli, S. Ketabchi Haghighat, S. Palazzo
Cited in: 0 Publications
Related Software: SARGE; MC@NLO; Adam; TensorFlow; Keras; Foam; …
Main Fields:

EasyMesh

Software Authors:   Sun, Xiao; Lian, Zhouhui
Cited in: 1 Publication (2020)
Related Software: 3D-R2N2; SoftRas; PASCAL VOC; ShapeNet; PointNet; Pixel2Mesh; …
Main Fields: Numerical analysis (65-XX)

HexaGAN

Software Authors:   Uiwon Hwang, Dahuin Jung, Sungroh Yoon
Cited in: 0 Publications
Related Software: MICE; MNIST; UCI-ml
Main Fields:

IH-GAN

Software Authors:   Jun Wang, Wei Wayne Chen, Daicong Da, Mark Fuge, Rahul Rai
Cited in: 1 Publication (2022)
Related Software: Matlab; MO-PaDGAN
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX)

InstaGAN

Software Authors:   Sangwoo Mo, Minsu Cho, Jinwoo Shin
Cited in: 0 Publications
Related Software: VQ-Diffusion; Swin Transformer; CIPS-3D; Caffe; MMGeneration; LOGAN; …
Main Fields:

iSeeBetter

Software Authors:   Aman Chadha, John Britto, M. Mani Roja
Cited in: 1 Publication (2022)
Related Software: AlexNet; MetaIQA; RankSRGAN; TempoGAN; Uformer; ESRGAN; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

iWGAN

Software Authors:   Chen, Yao; Gao, Qingyi; Wang, Xiao
Cited in: 1 Publication (2022)
Related Software: Almond; CelebA; Wasserstein GAN; BEGAN; Adam; MNIST
Main Fields: Statistics (62-XX)

LRGan

Software Authors:   Mao, Haiyu; Shu, Jiwu; Song, Mingcong; Li, Tao
Cited in: 1 Publication (2021)
Related Software: MAGAN; PipeLayer; ArtGAN; GP-GAN; LSUN; ImageNet
Main Fields: Computer science (68-XX)

MO-PaDGAN

Software Authors:   Chen, W.; Ahmed, F.
Cited in: 1 Publication (2022)
Related Software: Matlab; IH-GAN
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX)

pi-GAN

Software Authors:   Eric R. Chan, Marco Monteiro, Petr Kellnhofer, Jiajun Wu, Gordon Wetzstein
Cited in: 0 Publications
Related Software: VQ-Diffusion; Swin Transformer; CIPS-3D; Caffe; MMGeneration; LOGAN; …
Main Fields:

SphereGAN

Software Authors:   Sung Woo Park, Junseok Kwon
Cited in: 0 Publications
Related Software: VQ-Diffusion; Swin Transformer; CIPS-3D; Caffe; MMGeneration; LOGAN; …
Main Fields:

StyleSwin

Software Authors:   Bowen Zhang, Shuyang Gu, Bo Zhang, Jianmin Bao, Dong Chen, Fang Wen, Yong Wang, Baining Guo
Cited in: 0 Publications
Related Software: Recycle-GAN; GaitSet; ViT; GaitPart; DensePose; PyTorch; …
Main Fields:

DU-GAN

Software Authors:   Lu, Bei; Gai, Shan; Xiong, Bangshu; Wu, Jiazhou
Cited in: 0 Publications
Related Software:
Main Fields:

Text2Action

Software Authors:   Hyemin Ahn, Timothy Ha, Yunho Choi, Hwiyeon Yoo, Songhwai Oh
Cited in: 0 Publications
Related Software:
Main Fields: