×

Found 38 Software Packages (Results 1–38)

StanfordCoreNLP

Software Authors:   Manning, Christopher D., Mihai Surdeanu, John Bauer, Jenny Finkel, Steven J. Bethard, David McClosky
Referenced in: 14 Publications (2017–2021)
Related Software: NLTK; Python; spaCy; word2vec; topicmodels; WordNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Mechanics of deformable solids (74-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX)

XLNet

Software Authors:   Zhilin Yang, Zihang Dai, Yiming Yang, Jaime Carbonell, Ruslan Salakhutdinov, Quoc V. Le
Referenced in: 11 Publications (2021–2022)
Related Software: BERT; RoBERTa; GloVe; ALBERT; word2vec; Tensor2Tensor; …
Main Fields: Mathematical logic and foundations (03-XX); Differential geometry (53-XX); Statistics (62-XX)

tidytext

Software Authors:   Gabriela De Queiroz, David Robinson, Julia Silge
Referenced in: 3 Publications (2017–2021)
Related Software: R; ggplot2; tm; stm; quanteda; qdap; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences (91-XX)

VADER

Software Authors:   Gilbert C., Hutto E.
Referenced in: 4 Publications (2018–2022)
Related Software: BERT; Python; Transformers; DistilBERT; BERTweet; RoBERTa; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences (91-XX)

cleanNLP

Software Authors:   Taylor B. Arnold
Referenced in: 0 Publications
Related Software: RcppRoll; ISOweek; lubridate; stm; foreach; zoo; …
Main Fields:

meanr

Software Authors:   Drew Schmidt
Referenced in: 0 Publications
Related Software: syuzhet; sentimentr; SentimentAnalysis; qdap; tidytext; tm; …
Main Fields:

Sentilo

Software Authors:   Recupero, D. R.; Consoli, S.; Gangemi, A.; Nuzzolese, A. G.; Spampinato, D.
Referenced in: 2 Publications (2017–2018)
Related Software: GloVe; Python; SentiWordNet; Scikit; gensim; NLTK; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences (91-XX)

SentimentAnalysis

Software Authors:   Stefan Feuerriegel, Nicolas Proellochs
Referenced in: 0 Publications
Related Software: syuzhet; sentimentr; meanr; qdap; tidytext; tm; …
Main Fields:

TopicRNN

Software Authors:   Adji B. Dieng, Chong Wang, Jianfeng Gao, John Paisley
Referenced in: 2 Publications (2019–2020)
Related Software: TensorFlow; DARTS; cmix; Penn Treebank; BERT; PyTorch; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

ALDONAr

Software Authors:   Meškelė D., Frasincar F.
Referenced in: 1 Publication (2021)
Related Software: SentiBench; SELC; Scikit; spaCy; VADER; SenticNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

coreNLP

Software Authors:   Taylor Arnold, Lauren Tilton
Referenced in: 0 Publications
Related Software: StanfordCoreNLP; qdap; tm; tidytext; sentometrics; meanr; …
Main Fields:

SentiBench

Software Authors:   Ribeiro F.N., Araújo M., Gonçalves P., Gonçalves M.A., Benevenuto F.
Referenced in: 1 Publication (2020)
Related Software: SELC; Scikit; ALDONAr; spaCy; VADER; SenticNet; …
Main Fields: Statistics (62-XX)

ATR4S

Software Authors:   N. Astrakhantsev
Referenced in: 0 Publications
Related Software: JATE; StanfordCoreNLP; Texterra; FlexiTerm
Main Fields:

BERTje

Software Authors:   Wietse de Vries, Andreas van Cranenburgh, Arianna Bisazza, Tommaso Caselli, Gertjan van Noord, Malvina Nissim
Referenced in: 0 Publications
Related Software: CamemBERT; SpanBERT; Adam; fairseq; GloVe; ALBERT; …
Main Fields:

ERNIE

Software Authors:   Yu Sun, Shuohuan Wang, Yukun Li, Shikun Feng, Xuyi Chen, Han Zhang, Xin Tian, Danxiang Zhu, Hao Tian, Hua Wu
Referenced in: 0 Publications
Related Software: HILDIF; QANet; SQuAD; ContractNLI; ALBERT; Adam; …
Main Fields:

FinBERT

Software Authors:   Dogu Araci
Referenced in: 1 Publication (2022)
Related Software: BERT; word2vec
Main Fields: Computer science (68-XX); Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences (91-XX)

GLUECoS

Software Authors:   Simran Khanuja, Sandipan Dandapat, Anirudh Srinivasan, Sunayana Sitaram, Monojit Choudhury
Referenced in: 0 Publications
Related Software: Transformers; PyTorch; iNLTK; flair; CharacterBERT; LinCE; …
Main Fields:

LinCE

Software Authors:   Gustavo Aguilar, Sudipta Kar, Thamar Solorio
Referenced in: 0 Publications
Related Software: Transformers; PyTorch; GLUECoS; iNLTK; flair; CharacterBERT; …
Main Fields:

mscstexta4r

Software Authors:   Phil Ferriere
Referenced in: 1 Publication (2019)
Related Software: caretEnsemble; aTSA; SnowballC; openNLP; LSAfun; recommenderlab; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

MuSe-Toolbox

Software Authors:   Lukas Stappen, Lea Schumann, Benjamin Sertolli, Alice Baird, Benjamin Weigel, Erik Cambria, Björn W. Schuller
Referenced in: 0 Publications
Related Software: DBA; Oct2Py; Scikit; pandas; SciPy; NumPy; …
Main Fields:

openXBOW

Software Authors:   Maximilian Schmitt, Björn W. Schuller
Referenced in: 0 Publications
Related Software: WEKA; LIBLINEAR; openSMILE; k-means++; LIBSVM
Main Fields:

OpinionDigest

Software Authors:   Yoshihiko Suhara, Xiaolan Wang, Stefanos Angelidis, Wang-Chiew Tan
Referenced in: 1 Publication (2022)
Related Software: BART; MoverScore; HIBERT; PEGASUS; BottleSum; BiSET; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

OurSpace

Software Authors:   Kipenis, Loukas; Askounis, Dimitris
Referenced in: 1 Publication (2016)
Related Software:
Main Fields: Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences (91-XX)

Pattern

Software Authors:   De Smedt, Tom; Daelemans, Walter
Referenced in: 0 Publications
Related Software: Python
Main Fields: Computer science (68-XX)

PRSentiMiner

Software Authors:   Shi, Wei
Referenced in: 1 Publication (2018)
Related Software:
Main Fields: Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences (91-XX)

pysentimiento

Software Authors:   Juan Manuel Pérez, Juan Carlos Giudici, Franco Luque
Referenced in: 0 Publications
Related Software: Transformers; DistilBERT; BERTweet; RoBERTa; VADER; TWilBert; …
Main Fields:

ReadMe

Software Authors:   Daniel Hopkins, Gary King, Matthew Knowles, Steven Melendez
Referenced in: 1 Publication (2020)
Related Software: SentiBench; Textwiller; SnowballC; randomForest; twitteR; tm; …
Main Fields: Statistics (62-XX)

sentiment

Software Authors:   Timothy P. Jurka
Referenced in: 1 Publication (2016)
Related Software: CRANstats; RTextTools; TwitterAPI; maxent; Python; ColorBrewer; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX)

SSentiA

Software Authors:   Salim Sazzed; Sampath Jayarathna
Referenced in: 0 Publications
Related Software: SentiBench; SELC; Scikit; ALDONAr; spaCy; VADER; …
Main Fields:

TextBlob

Software Authors:   Steven Loria; et al.
Referenced in: 1 Publication (2021)
Related Software:
Main Fields: Computer science (68-XX); Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences (91-XX)

TextFlint

Software Authors:   Tao Gui, Xiao Wang, Qi Zhang, Qin Liu, Yicheng Zou, Xin Zhou, Rui Zheng, Chong Zhang, Qinzhuo Wu, Jiacheng Ye, Zexiong Pang, Yongxin Zhang, Zhengyan Li, Ruotian Ma, Zichu Fei, Ruijian Cai, Jun Zhao, Xinwu Hu, Zhiheng Yan, Yiding Tan, Yuan Hu, Qiyuan Bian, Zhihua Liu, Bolin Zhu, Shan Qin, Xiaoyu Xing, Jinlan Fu, Yue Zhang, Minlong Peng, Xiaoqing Zheng, Yaqian Zhou, Zhongyu Wei, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang
Referenced in: 0 Publications
Related Software: ELECTRA; spaCy; TextAttack; InterpretML; BLEU; SQuAD; …
Main Fields:

TWilBert

Software Authors:   Gonzalez, J.A., Hurtado, L.F., Pla, F.
Referenced in: 0 Publications
Related Software: Transformers; DistilBERT; BERTweet; RoBERTa; VADER; BERT; …
Main Fields:

udpipe

Software Authors:   Jan Wijffels, Milan Straka, Jana Straková
Referenced in: 0 Publications
Related Software: httr; tidytext; stm; jsonlite; tokenizers; rtweet; …
Main Fields:

WikiAsp

Software Authors:   Hiroaki Hayashi, Prashant Budania, Peng Wang, Chris Ackerson, Raj Neervannan, Graham Neubig
Referenced in: 1 Publication (2022)
Related Software: SciREX; BART; SummaRuNNer; ReviewRobot; ScisummNet; REALM; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

AffectiveTweets

Software Authors:   Bravo-Marquez, Felipe; Frank, Eibe; Pfahringer, Bernhard; Mohammad, Saif M.
Referenced in: 0 Publications
Related Software:
Main Fields:

MuFuRU

Software Authors:   Dirk Weissenborn, Tim Rocktäschel
Referenced in: 0 Publications
Related Software:
Main Fields:

SenHint

Software Authors:   Yanyan Wang, Qun Chen, Xin Liu, Murtadha H. M. Ahmed, Zhanhuai Li, Wei Pan, Hailong Liu
Referenced in: 0 Publications
Related Software:
Main Fields:

WordNet2Vec

Software Authors:   Roman Bartusiak, Łukasz Augustyniak, Tomasz Kajdanowicz, Przemysław Kazienko, Maciej Piasecki
Referenced in: 0 Publications
Related Software:
Main Fields: