×

Found 40 Software Packages (Results 1–40)

Transformers

Cited in 11 Documents (2021–2023)
Software Authors: Thomas Wolf, Lysandre Debut, Victor Sanh, Julien Chaumond, Clement Delangue, Anthony Moi, Pierric Cistac, Tim Rault, Rémi Louf, Morgan Funtowicz, Jamie Brew
Related Software: BERT; Python; PyTorch; …
Main Fields: Partial differential equations (35-XX); Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); …

GNMT

Cited in 25 Documents (2018–2022)
Software Authors: Yonghui Wu, Mike Schuster, Zhifeng Chen, Quoc V. Le, Mohammad Norouzi, Wolfgang Macherey, Maxim Krikun, Yuan Cao, Qin Gao, Klaus Macherey, Jeff Klingner, Apurva Shah, Melvin Johnson, Xiaobing Liu, Łukasz Kaiser, Stephan Gouws, Yoshikiyo Kato, Taku Kudo, Hideto Kazawa, Keith Stevens, George Kurian, Nishant Patil, Wei Wang, Cliff Young, Jason Smith, Jason Riesa, Alex Rudnick, Oriol Vinyals, Greg Corrado, Macduff Hughes, Jeffrey Dean
Related Software: ImageNet; Adam; AlexNet; …
Main Fields: Approximations and expansions (41-XX); Probability theory and stochastic processes (60-XX); Statistics (62-XX); …

DARTS

Cited in 13 Documents (2020–2023)
Software Authors: Hanxiao Liu, Karen Simonyan, Yiming Yang
Related Software: ImageNet; CIFAR; PyTorch; …
Main Fields: Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX); …

ALBERT

Cited in 8 Documents (2021–2023)
Software Authors: Zhenzhong Lan, Mingda Chen, Sebastian Goodman, Kevin Gimpel, Piyush Sharma, Radu Soricut
Related Software: RoBERTa; BERT; GloVe; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Systems theory; control (93-XX)

SBERT

Cited in 6 Documents (2021–2022)
Software Authors: Nils Reimers, Iryna Gurevych
Related Software: Sentence-BERT; GloVe; BERT; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

RotatE

Cited in 6 Documents (2020–2023)
Software Authors: Zhiqing Sun, Zhi-Hong Deng, Jian-Yun Nie, Jian Tang
Related Software: TransG; Adam; YAGO; …
Main Fields: Combinatorics (05-XX); Computer science (68-XX)

Transformer-XL

Cited in 6 Documents (2021–2022)
Software Authors: Zihang Dai, Zhilin Yang, Yiming Yang, Jaime Carbonell, Quoc V. Le, Ruslan Salakhutdinov
Related Software: BERT; Tensor2Tensor; ALBERT; …
Main Fields: Partial differential equations (35-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX); …

Nematus

Cited in 0 Documents
Software Authors: Rico Sennrich, Orhan Firat, Kyunghyun Cho, Alexandra Birch, Barry Haddow, Julian Hitschler, Marcin Junczys-Dowmunt, Samuel Läubli, Antonio Valerio Miceli Barone, Jozef Mokry, Maria Nădejde
Related Software: Adam; OpenNMT; Tensor2Tensor; …
Main Fields:

SpanBERT

Cited in 1 Document (2022)
Software Authors: Mandar Joshi, Danqi Chen, Yinhan Liu, Daniel S. Weld, Luke Zettlemoyer, Omer Levy
Related Software: GloVe; BERT; Adam; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

FiLM

Cited in 2 Documents (2020)
Software Authors: Ethan Perez, Florian Strub, Harm de Vries, Vincent Dumoulin, Aaron Courville
Related Software: Count-ception; V-Net; QuickNAT; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

SentEval

Cited in 0 Documents
Software Authors: Alexis Conneau; Douwe Kiela
Related Software: GloVe; XLNet; BERT; …
Main Fields:

Seq2Seq

Cited in 0 Documents
Software Authors: Denny Britz, Anna Goldie, Minh-Thang Luong, Quoc Le
Related Software: OpenNMT; Tensor2Tensor; TensorFlow; …
Main Fields:

TopicRNN

Cited in 2 Documents (2019–2020)
Software Authors: Adji B. Dieng, Chong Wang, Jianfeng Gao, John Paisley
Related Software: TensorFlow; DARTS; cmix; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

XTREME

Cited in 1 Document (2022)
Software Authors: Junjie Hu, Sebastian Ruder, Aditya Siddhant, Graham Neubig, Orhan Firat, Melvin Johnson
Related Software: BERT; GLUE; SQuAD; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

CytonMT

Cited in 0 Documents
Software Authors: Xiaolin Wang; Masao Utiyama; Eiichiro Sumita
Related Software: CytonRL; ConvS2S; ByteNet; …
Main Fields:

openXBOW

Cited in 0 Documents
Software Authors: Maximilian Schmitt, Björn W. Schuller
Related Software: LIBSVM; k-means++; WEKA; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

RETURNN

Cited in 0 Documents
Software Authors: Patrick Doetsch, Albert Zeyer, Paul Voigtlaender, Ilya Kulikov, Ralf Schlüter, Hermann Ney
Related Software: Theano; Adam; TensorFlow; …
Main Fields:

SLING

Cited in 1 Document (2019)
Software Authors: Michael Ringgaard, Rahul Gupta, Fernando C. N. Pereira
Related Software: TensorFlow; ATHENA; BabelNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

Sockeye

Cited in 0 Documents
Software Authors: Felix Hieber, Tobias Domhan, Michael Denkowski, David Vilar, Artem Sokolov, Ann Clifton, Matt Post
Related Software: Neural Monkey; Nematus; Adam; …
Main Fields:

AggGen

Cited in 1 Document (2022)
Software Authors: Xinnuo Xu, Ondřej Dušek, Verena Rieser, Ioannis Konstas
Related Software: FotoForensics; ELIZA; Alana; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

ArraMon

Cited in 1 Document (2022)
Software Authors: Hyounghun Kim, Abhay Zala, Graham Burri, Hao Tan
Related Software: CHALET; SAPIEN; TorchCraft; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

ATR4S

Cited in 0 Documents
Software Authors: N. Astrakhantsev
Related Software: JATE; StanfordCoreNLP; Texterra; …
Main Fields:

DRIFT

Cited in 0 Documents
Software Authors: Abheesht Sharma, Gunjan Chhablani, Harshit Pandey, Rajaswa Patil
Related Software: Yake; Streamlit; word2vec; …
Main Fields:

FastPitch

Cited in 0 Documents
Software Authors: Adrian Łańcucki
Related Software: FastSpeech; Kaldi; SentencePiece; …
Main Fields:

FastSpeech

Cited in 0 Documents
Software Authors: Yi Ren, Chenxu Hu, Xu Tan, Tao Qin, Sheng Zhao, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu
Related Software: FastPitch; Kaldi; SentencePiece; …
Main Fields:

JuICe

Cited in 0 Documents
Software Authors: Rajas Agashe, Srinivasan Iyer, Luke Zettlemoyer
Related Software: GitHub; PyMT5; tox; …
Main Fields:

LangPro

Cited in 0 Documents
Software Authors: Lasha Abzianidze
Related Software: FraCaS; SICK
Main Fields:

MiniLM

Cited in 1 Document (2023)
Software Authors: Wang, Wenhui; Wei, Furu; Dong, Li; Bao, Hangbo; Yang, Nan; Zhou, Ming
Related Software: Silhouettes; Sentence-BERT; DistilBERT; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX)

MPNet

Cited in 1 Document (2023)
Software Authors: Song, Kaitao; Tan, Xu; Qin, Tao; Lu, Jianfeng; Liu, Tie-Yan
Related Software: Silhouettes; Sentence-BERT; DistilBERT; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX)

MUDES

Cited in 1 Document (2023)
Software Authors: Tharindu Ranasinghe, Marcos Zampieri
Related Software: Embed2detect
Main Fields: Computer science (68-XX)

NCRF++

Cited in 0 Documents
Software Authors: Jie Yang; Yue Zhang
Related Software: CRF++; FlexCRFs; PyTorch; …
Main Fields:

NMTPY

Cited in 0 Documents
Software Authors: Ozan Caglayan, Mercedes García-Martínez, Adrien Bardet, Walid Aransa, Fethi Bougares, Loïc Barrault
Related Software: CIDEr; Nematus; Rouge; …
Main Fields:

OpenSeq2Seq

Cited in 0 Documents
Software Authors: Oleksii Kuchaiev; Boris Ginsburg; Igor Gitman; Vitaly Lavrukhin; Carl Case; Paulius Micikevicius
Related Software: Tensor2Tensor; Seq2Seq; CNTK; …
Main Fields:

PyChain

Cited in 0 Documents
Software Authors: Yiwen Shao, Yiming Wang, Daniel Povey, Sanjeev Khudanpur
Related Software: Kaldi; LibriSpeech; Adam; …
Main Fields:

Texar

Cited in 0 Documents
Software Authors: Zhiting Hu; Haoran Shi; Zichao Yang; Bowen Tan; Tiancheng Zhao; Junxian He; Wentao Wang; Xingjiang Yu; Lianhui Qin; Di Wang; Xuezhe Ma; Hector Liu; Xiaodan Liang; Wanrong Zhu; Devendra Singh Sachan; Eric P. Xing
Related Software: XNMT; Nematus; GluonNLP; …
Main Fields:

TheanoLM

Cited in 0 Documents
Software Authors: Seppo Enarvi, Mikko Kurimo
Related Software: CSLM; Kaldi; Adam; …
Main Fields:

THUMT

Cited in 0 Documents
Software Authors: Jiacheng Zhang, Yanzhuo Ding, Shiqi Shen, Yong Cheng, Maosong Sun, Huanbo Luan, Yang Liu
Related Software: Moses; Theano
Main Fields:

Torch-Struct

Cited in 0 Documents
Software Authors: Alexander M. Rush
Related Software: pystruct; PyTorch; CRFsuite; …
Main Fields:

UniParse

Cited in 0 Documents
Software Authors: Daniel Varab, Natalie Schluter
Related Software: Python; Cython; Penn Treebank
Main Fields:

Wembedder

Cited in 1 Document (2022)
Software Authors: Finn Årup Nielsen
Related Software: word2vec; ConExp; DeepWalk; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

Filter Results by …

all top 5

Related Software

all top 3

Main Field