×

Found 11 Software Packages (Results 1–11)

DGL

Cited in 7 Documents (2021–2023)
Software Authors: Minjie Wang, Da Zheng, Guan Gan, Mufei Li, Zihao Ye, Chao Ma, Jinjing Zhou, Xiang Song, Tianjun Xiao, Tong He, Jian Zhang, Wen-ming Ye, George Karypis, Zheng Zhang
Related Software: PyTorch; Python; Adam; …
Main Fields: Combinatorics (05-XX); Computer science (68-XX); Quantum theory (81-XX); …

CogDL

Cited in 1 Document (2021)
Software Authors: Yukuo Cen, Zhenyu Hou, Yan Wang, Qibin Chen, Yizhen Luo, Xingcheng Yao, Aohan Zeng, Shiguang Guo, Peng Zhang, Guohao Dai, Yu Wang, Chang Zhou, Hongxia Yang, Jie Tang
Related Software: InfoGraph; PyTorch; TUDataset; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

Eigen-GNN

Cited in 0 Documents
Software Authors: Ziwei Zhang, Peng Cui, Jian Pei, Xin Wang, Wenwu Zhu
Related Software: PairNorm; DropEdge; GraphSAGE; …
Main Fields:

iJADE Surveillant

Cited in 2 Documents (2003–2006)
Software Authors: Lee, Raymond S.T.
Related Software: iJADE IWShopper
Main Fields: Computer science (68-XX)

DGMS

Cited in 0 Documents
Software Authors: Xiang Ling, Lingfei Wu, Saizhuo Wang, Gaoning Pan, Tengfei Ma, Fangli Xu, Alex X Liu, Chunming Wu, Shouling Ji
Related Software: GitHub; PyMT5; tox; …
Main Fields:

GNS

Cited in 0 Documents
Software Authors: Kumar, Krishna; Vantassel, Joseph
Related Software: TensorFlow; PyG; PyTorch; …
Main Fields:

GraphGallery

Cited in 1 Document (2021)
Software Authors: Jintang Li, Kun Xu, Liang Chen, Zibin Zheng, Xiao Liu
Related Software: TUDataset; TensorFlow; StellarGraph; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

GraphNAS

Cited in 1 Document (2023)
Software Authors: Yang Gao, Hong Yang, Peng Zhang, Chuan Zhou, Yue Hu
Related Software: AutoSTG
Main Fields: Computer science (68-XX)

MolGraph

Cited in 0 Documents
Software Authors: Alexander Kensert, Gert Desmet, Deirdre Cabooter
Related Software: MolGAN; Retip; MoleculeNet; …
Main Fields:

PyGOD

Cited in 0 Documents
Software Authors: Kay Liu, Yingtong Dou, Yue Zhao, Xueying Ding, Xiyang Hu, Ruitong Zhang, Kaize Ding, Canyu Chen, Hao Peng, Kai Shu, George H. Chen, Zhihao Jia, Philip S. Yu
Related Software: SUOD; PyOD; SciPy; …
Main Fields:

reg-sgc

Cited in 0 Documents
Software Authors: Patrick Pho, Alexander V. Mantzaris
Related Software: Adam; DropEdge; NumPy; …
Main Fields:

Filter Results by …

all top 5

Related Software

all top 3

Main Field