×

Found 31 Software Packages (Results 1–31)

WaveNet

Software Authors:   Aaron van den Oord, Sander Dieleman, Heiga Zen, Karen Simonyan, Oriol Vinyals, Alex Graves, Nal Kalchbrenner, Andrew Senior, Koray Kavukcuoglu
Cited in: 28 Publications (2017–2022)
Related Software: Adam; ImageNet; Tensor2Tensor; AlexNet; PyTorch; TensorFlow; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Mechanics of deformable solids (74-XX)

ESPnet

Software Authors:   Shinji Watanabe, Takaaki Hori, Shigeki Karita, Tomoki Hayashi, Jiro Nishitoba, Yuya Unno, Nelson Enrique Yalta Soplin, Jahn Heymann, Matthew Wiesner, Nanxin Chen, Adithya Renduchintala, Tsubasa Ochiai
Cited in: 0 Publications
Related Software: Kaldi; PyTorch; SentencePiece; Conformer; LibriSpeech; Python; …
Main Fields:

WaveGlow

Software Authors:   Ryan Prenger, Rafael Valle, Bryan Catanzaro
Cited in: 4 Publications (2021–2022)
Related Software: Glow; nsf; nflows; FloWaveNet; NICE; Adam; …
Main Fields: Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX); Geophysics (86-XX)

Espresso

Software Authors:   Y. Wang, T. Chen, H. Xu, S. Ding, H. Lv, Y. Shao, N. Peng, L. Xie, S. Watanabe, S. Khudanpur
Cited in: 0 Publications
Related Software: Python; LibriSpeech; PyTorch; fairseq; PyTorch-Kaldi; k2; …
Main Fields:

FloWaveNet

Software Authors:   Sungwon Kim, Sang-gil Lee, Jongyoon Song, Jaehyeon Kim, Sungroh Yoon
Cited in: 3 Publications (2021–2022)
Related Software: Glow; nsf; nflows; WaveGlow; Flow++; NICE; …
Main Fields: Probability theory and stochastic processes (60-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

Kiss FFT

Software Authors:   M. Borgerding
Cited in: 3 Publications (2012–2019)
Related Software: eiscor; FNFT; DIMACS; Arb; MPC; ARPREC; …
Main Fields: Linear and multilinear algebra; matrix theory (15-XX); Numerical analysis (65-XX); Optics, electromagnetic theory (78-XX)

NeMo

Software Authors:   Evelina Bakhturina, Vitaly Lavrukhin, Boris Ginsburg
Cited in: 0 Publications
Related Software: wav2vec; LibriSpeech; SpeechBrain; PyTorch-Kaldi; fairseq; Espresso; …
Main Fields:

GigaSpeech

Software Authors:   Guoguo Chen, Shuzhou Chai, Guanbo Wang, Jiayu Du, Wei-Qiang Zhang, Chao Weng, Dan Su, Daniel Povey, Jan Trmal, Junbo Zhang, Mingjie Jin, Sanjeev Khudanpur, Shinji Watanabe, Shuaijiang Zhao, Wei Zou, Xiangang Li, Xuchen Yao, Yongqing Wang, Yujun Wang, Zhao You, Zhiyong Yan
Cited in: 0 Publications
Related Software: Kaldi; SPGISpeech; LibriSpeech; Athena; PIKA; SentencePiece; …
Main Fields:

SpeechBrain

Software Authors:   Mirco Ravanelli; Titouan Parcollet; et al
Cited in: 0 Publications
Related Software: wav2vec; LibriSpeech; PyTorch-Kaldi; NeMo; fairseq; Espresso; …
Main Fields:

surfboard

Software Authors:   Novoic; Raphael Lenain, Jack Weston, Abhishek Shivkumar, Emil Fristed
Cited in: 0 Publications
Related Software: LibROSA; Python; SciPy; pysptk; SPTK; MIRtoolbox; …
Main Fields:

torchaudio

Software Authors:   Yang, Y.-Y., Hira, M., Ni, Z., Chourdia, A., Astafurov, A., Chen, C., Yeh, C.-F., Puhrsch, C., Pollack, D., Genzel, D., Greenberg, D., Yang, E. Z., Lian, J., Mahadeokar, J., Hwang, J., Chen, J., Goldsborough, P., Roy, P., Narenthiran, S., Watanabe, S., Chintala, S., Quenneville-Bélair, V, Shi, Y.
Cited in: 0 Publications
Related Software: LibriSpeech; Espresso; LibROSA; PyTorch; Python; Deep Speech; …
Main Fields:

Audiogmenter

Software Authors:   Gianluca Maguolo, Michelangelo Paci, Loris Nanni, Ludovico Bonan
Cited in: 0 Publications
Related Software: ADT; Auditory Toolbox; pvoc; LTFAT; muda; AENet; …
Main Fields:

FastPitch

Software Authors:   Adrian Łańcucki
Cited in: 0 Publications
Related Software: FastSpeech; Kaldi; SentencePiece; Conformer; Transformers; BERT; …
Main Fields:

FastSpeech

Software Authors:   Yi Ren, Chenxu Hu, Xu Tan, Tao Qin, Sheng Zhao, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu
Cited in: 0 Publications
Related Software: FastPitch; Kaldi; SentencePiece; Conformer; Transformers; BERT; …
Main Fields:

gibbonR

Software Authors:   Dena J. Clink, Holger Klinck
Cited in: 0 Publications
Related Software: ggplot2; seewave; signal; gstat; e1071; tuneR; …
Main Fields:

InQSS

Software Authors:   Yu-Wen Chen, Yu Tsao
Cited in: 0 Publications
Related Software: NISQA; MOSNet; ViSQOL; NORESQA; fairseq; Kymatio; …
Main Fields:

Lhotse

Software Authors:   Piotr Żelasko, Daniel Povey, Jan "Yenda" Trmal, Sanjeev Khudanpur
Cited in: 0 Publications
Related Software: k2; kaldifeat; lilcom; SoX; torchaudio; GigaSpeech; …
Main Fields:

MorpheuS

Software Authors:   Dorien Herremans, Elaine Chew
Cited in: 1 Publication (2021)
Related Software:
Main Fields: General and overarching topics; collections (00-XX); Computer science (68-XX)

Omnizart

Software Authors:   Yu-Te Wu, Yin-Jyun Luo, Tsung-Ping Chen, I-Chieh Wei, Jui-Yang Hsu, Yi-Chin Chuang, Li Su
Cited in: 0 Publications
Related Software: LibROSA; madmom; TensorFlow; Python
Main Fields:

Onssen

Software Authors:   Zhaoheng Ni, Michael I Mandel
Cited in: 0 Publications
Related Software: TasNet; LibROSA; NumPy; PyTorch
Main Fields:

Pkwrap

Software Authors:   Srikanth Madikeri, Sibo Tong, Juan Zuluaga-Gomez, Apoorv Vyas, Petr Motlicek, Hervé Bourlard
Cited in: 0 Publications
Related Software: Kaldi; LibriSpeech; Adam; pybind11; PyChain; PyKaldi; …
Main Fields:

PyChain

Software Authors:   Yiwen Shao, Yiming Wang, Daniel Povey, Sanjeev Khudanpur
Cited in: 0 Publications
Related Software: Kaldi; LibriSpeech; Adam; pybind11; PyKaldi; PyTorch; …
Main Fields:

Pyroomacoustics

Software Authors:   Robin Scheibler, Eric Bezzam, Ivan Dokmanić
Cited in: 0 Publications
Related Software: FFTW; TRINICON; Scikit; Python
Main Fields:

Virtual Sound

Software Authors:   olethrosdc
Cited in: 1 Publication (2008)
Related Software:
Main Fields: Information and communication theory, circuits (94-XX)

WeNet

Software Authors:   Binbin Zhang, Di Wu, Chao Yang, Xiaoyu Chen, Zhendong Peng, Xiangming Wang, Zhuoyuan Yao, Xiong Wang, Fan Yu, Lei Xie, Xin Lei
Cited in: 0 Publications
Related Software: TensorRT; SpecAugment; Conformer; ESPnet; MNN; PyTorch; …
Main Fields:

FrAid

Software Authors:   pepper_bg
Cited in: 0 Publications
Related Software:
Main Fields:

phpMyChord

Software Authors:   mettaben
Cited in: 0 Publications
Related Software:
Main Fields:

Quickplot

Software Authors:   thereallanceman
Cited in: 0 Publications
Related Software:
Main Fields:

Schifra

Software Authors:   Arash Partow
Cited in: 0 Publications
Related Software:
Main Fields:

Waveform

Software Authors:   moshe256
Cited in: 0 Publications
Related Software:
Main Fields: