×

Found 252 Software Packages (Results 1–100)

DeepLab

Software Authors:   Liang-Chieh Chen, George Papandreou, Iasonas Kokkinos, Kevin Murphy, Alan L. Yuille
Cited in: 45 Publications (2018–2022)
Related Software: ImageNet; Faster R-CNN; MS-COCO; AlexNet; U-Net; PASCAL VOC; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

Grad-CAM

Software Authors:   Ramprasaath R. Selvaraju, Michael Cogswell, Abhishek Das, Ramakrishna Vedantam, Devi Parikh, Dhruv Batra
Cited in: 23 Publications (2018–2022)
Related Software: ImageNet; AlexNet; shap; PyTorch; t-SNE; Adam; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

MobileNets

Software Authors:   Andrew G. Howard, Menglong Zhu, Bo Chen, Dmitry Kalenichenko, Weijun Wang, Tobias Weyand, Marco Andreetto, Hartwig Adam
Cited in: 26 Publications (2019–2022)
Related Software: ImageNet; Xception; SqueezeNet; TensorFlow; AlexNet; ShuffleNet; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX)

Cityscapes

Software Authors:   Marius Cordts, Mohamed Omran, Sebastian Ramos, Timo Rehfeld, Markus Enzweiler, Rodrigo Benenson, Uwe Franke, Stefan Roth, Bernt Schiele
Cited in: 15 Publications (2018–2022)
Related Software: MS-COCO; DeepLab; KITTI; U-Net; ImageNet; ParseNet; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

FlowNet

Software Authors:   E. Ilg, N. Mayer, T. Saikia, M. Keuper, A. Dosovitskiy, T. Brox
Cited in: 17 Publications (2018–2022)
Related Software: Adam; EpicFlow; PWC-Net; KITTI; DeepFlow; TensorFlow; …
Main Fields: Calculus of variations and optimal control; optimization (49-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

DARTS

Software Authors:   Hanxiao Liu, Karen Simonyan, Yiming Yang
Cited in: 14 Publications (2020–2022)
Related Software: ImageNet; CIFAR; Adam; PyTorch; ProxylessNAS; Python; …
Main Fields: Calculus of variations and optimal control; optimization (49-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

ShuffleNet

Software Authors:   Xiangyu Zhang, Xinyu Zhou, Mengxiao Lin, Jian Sun
Cited in: 17 Publications (2019–2022)
Related Software: ImageNet; AlexNet; MobileNets; Xception; MS-COCO; MobileNetV2; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

DeconvNet

Software Authors:   Hyeonwoo Noh, Seunghoon Hong, Bohyung Han
Cited in: 12 Publications (2018–2021)
Related Software: U-Net; ImageNet; AlexNet; SegNet; Adam; DeepLab; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

ViT

Software Authors:   Alexey Dosovitskiy, Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, Dirk Weissenborn, Xiaohua Zhai, Thomas Unterthiner, Mostafa Dehghani, Matthias Minderer, Georg Heigold, Sylvain Gelly, Jakob Uszkoreit, Neil Houlsby
Cited in: 11 Publications (2022)
Related Software: PyTorch; Swin Transformer; ImageNet; Adam; BERT; DeepLab; …
Main Fields: Partial differential equations (35-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

3D-R2N2

Software Authors:   Christopher B. Choy, Danfei Xu, JunYoung Gwak, Kevin Chen, Silvio Savarese
Cited in: 8 Publications (2019–2021)
Related Software: ShapeNet; PointNet; Adam; Pixel2Mesh; SoftRas; OpenDR; …
Main Fields: Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX); Mechanics of deformable solids (74-XX)

iCaRL

Software Authors:   Sylvestre-Alvise Rebuffi, Alexander Kolesnikov, Georg Sperl, Christoph H. Lampert
Cited in: 7 Publications (2019–2022)
Related Software: ImageNet; Adam; CIFAR; CORe50; MNIST; PyTorch; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences (91-XX)

VQA

Software Authors:   Aishwarya Agrawal, Jiasen Lu, Stanislaw Antol, Margaret Mitchell, C. Lawrence Zitnick, Dhruv Batra, Devi Parikh
Cited in: 6 Publications (2018–2022)
Related Software: CLEVR; YOLO; Grad-CAM; Adam; Flickr30K; ImageNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Biology and other natural sciences (92-XX)

CARLA

Software Authors:   Alexey Dosovitskiy, German Ros, Felipe Codevilla, Antonio Lopez, Vladlen Koltun
Cited in: 6 Publications (2019–2022)
Related Software: OpenAI Gym; Adam; AirSim; TORCS; Matlab; MuJoCo; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Mechanics of particles and systems (70-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX)

Flickr30K

Software Authors:   Bryan A. Plummer, Liwei Wang, Chris M. Cervantes, Juan C. Caicedo, Julia Hockenmaier, Svetlana Lazebnik
Cited in: 6 Publications (2019–2022)
Related Software: MS-COCO; ImageNet; BLEU; VQA; DenseCap; Faster R-CNN; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Biology and other natural sciences (92-XX)

ScanNet

Software Authors:   Angela Dai, Angel X. Chang, Manolis Savva, Maciej Halber, Thomas Funkhouser, Matthias Nießner
Cited in: 4 Publications (2019–2022)
Related Software: PointNet; ImageNet; SceneNN; DeepLab; Cityscapes; TensorFlow; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

nuScenes

Software Authors:   Holger Caesar, Varun Bankiti, Alex H. Lang, Sourabh Vora, Venice Erin Liong, Qiang Xu, Anush Krishnan, Yu Pan, Giancarlo Baldan, Oscar Beijbom
Cited in: 2 Publications (2020–2022)
Related Software: PointPillars; ImageNet; MS-COCO; KITTI; ApolloScape; H3D; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Systems theory; control (93-XX)

SinGAN

Software Authors:   Tamar Rott Shaham, Tali Dekel, Tomer Michaeli
Cited in: 4 Publications (2021–2022)
Related Software: ImageNet; StarGAN; Adam; Python; SynSin; PyTorch; …
Main Fields: Partial differential equations (35-XX); Calculus of variations and optimal control; optimization (49-XX); Computer science (68-XX)

ApolloScape

Software Authors:   Huang X., Cheng X., Geng Q., Cao B., Zhou D., Wang P., et al.
Cited in: 1 Publication (2021)
Related Software: KITTI; H3D; MS-COCO; Mapillary Vistas; Cityscapes; ImageNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

MemNet

Software Authors:   Ying Tai, Jian Yang, Xiaoming Liu, Chunyan Xu
Cited in: 6 Publications (2020–2022)
Related Software: DVDnet; DnCNN; FFDNet; TensorFlow; Tensor2Tensor; NNSYSID; …
Main Fields: Calculus of variations and optimal control; optimization (49-XX); Computer science (68-XX); Quantum theory (81-XX)

MMDetection

Software Authors:   Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin
Cited in: 1 Publication (2022)
Related Software: PyTorch; Detectron; Caffe; SimpleDet; ImageNet; SqueezeNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

NTU RGB+D

Software Authors:   Amir Shahroudy, Jun Liu, Tian-Tsong Ng, Gang Wang
Cited in: 4 Publications (2021–2022)
Related Software: HON4D; Graclus; LIBLINEAR; Torch; Matlab; potr; …
Main Fields: Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

ParseNet

Software Authors:   Wei Liu, Andrew Rabinovich, Alexander C. Berg
Cited in: 4 Publications (2020–2021)
Related Software: Cityscapes; DeepLab; MS-COCO; SegNet; ImageNet; PASCAL VOC; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

AMC

Software Authors:   Yihui He, Ji Lin, Zhijian Liu, Hanrui Wang, Li-Jia Li, Song Han
Cited in: 3 Publications (2020–2021)
Related Software: Python; ImageNet; Adam; Spearmint; Hyperopt; DADA; …
Main Fields: Linear and multilinear algebra; matrix theory (15-XX); Partial differential equations (35-XX); Statistics (62-XX)

Augmentor

Software Authors:   Marcus D. Bloice, Christof Stocker, Andreas Holzinger
Cited in: 3 Publications (2020–2022)
Related Software: PyTorch; ImageNet; Python; TensorFlow; Julia; Albumentations; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Biology and other natural sciences (92-XX)

EnlightenGAN

Software Authors:   Yifan Jiang, Xinyu Gong, Ding Liu, Yu Cheng, Chen Fang, Xiaohui Shen, Jianchao Yang, Pan Zhou, Zhangyang Wang
Cited in: 0 Publications
Related Software: Python; DeblurGAN; AutoGAN; RAISE; Adam; U-Net; …
Main Fields: Information and communication theory, circuits (94-XX)

Key.Net

Software Authors:   Axel Barroso-Laguna, Edgar Riba, Daniel Ponsa, Krystian Mikolajczyk
Cited in: 3 Publications (2021–2022)
Related Software: SuperPoint; FlowNet; HPatches; PointNet; BRISK; SOSNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

MVSNet

Software Authors:   Yao Yao, Zixin Luo, Shiwei Li, Tian Fang, Long Quan
Cited in: 4 Publications (2020–2022)
Related Software: PointNet; PWC-Net; ImageNet; DeepMVS; ShapeNet; FlowNet; …
Main Fields: Linear and multilinear algebra; matrix theory (15-XX); Probability theory and stochastic processes (60-XX); Computer science (68-XX)

TorchIO

Software Authors:   Fernando Pérez-García, Rachel Sparks, Sebastien Ourselin
Cited in: 0 Publications
Related Software: PyTorch; Python; TensorFlow; DLTK; NiftyNet; ImageNet; …
Main Fields:

TransGAN

Software Authors:   Yifan Jiang, Shiyu Chang, Zhangyang Wang
Cited in: 1 Publication (2022)
Related Software: ImageNet; PyTorch; Python; LoFTR; FBNetV2; Face2Face; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

AutoGAN

Software Authors:   Xinyu Gong, Shiyu Chang, Yifan Jiang, Zhangyang Wang
Cited in: 0 Publications
Related Software: Python; EnlightenGAN; StackGAN; LR-GAN; AttnGAN; Dist-GAN; …
Main Fields:

CityPersons

Software Authors:   Shanshan Zhang, Rodrigo Benenson, Bernt Schiele
Cited in: 3 Publications (2020–2022)
Related Software: ImageNet; KITTI; PointNet; MobileNetV2; Inception-v4; YOLO; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

CORe50

Software Authors:   Vincenzo Lomonaco, Davide Maltoni
Cited in: 3 Publications (2019–2022)
Related Software: iCaRL; PyTorch; CIFAR; ImageNet; MNIST; OpenLORIS; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences (91-XX); Biology and other natural sciences (92-XX)

DeblurGAN

Software Authors:   Orest Kupyn, Tetiana Martyniuk, Junru Wu, Zhangyang Wang
Cited in: 1 Publication (2022)
Related Software: EnlightenGAN; Python; MobileNetV2; Inception-v4; YOLO; ImageNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

DualGAN

Software Authors:   Zili Yi, Hao Zhang, Ping Tan, Minglun Gong
Cited in: 4 Publications (2019–2022)
Related Software: pix2pix; CycleGAN; Wasserstein GAN; PointNet; MNIST; CamNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Biology and other natural sciences (92-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

ESPNet

Software Authors:   Sachin Mehta, Mohammad Rastegari, Anat Caspi, Linda Shapiro, Hannaneh Hajishirzi
Cited in: 4 Publications (2020–2022)
Related Software: DeepLab; SURF; ScatNet; SIFT; Faster R-CNN; RotEqNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Biology and other natural sciences (92-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

FixMatch

Software Authors:   Kihyuk Sohn, David Berthelot, Chun-Liang Li, Zizhao Zhang, Nicholas Carlini, Ekin D. Cubuk, Alex Kurakin, Han Zhang, Colin Raffel
Cited in: 1 Publication (2021)
Related Software: ReMixMatch; MixMatch; Python; RandAugment; SGDR; PyTorch; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

H3D

Software Authors:   Patil A., Malla S., Gang H., Chen Y.-T.
Cited in: 0 Publications
Related Software: ApolloScape; KITTI; MS-COCO; Mapillary Vistas; ImageNet; nuScenes; …
Main Fields:

Kornia

Software Authors:   Edgar Riba, Dmytro Mishkin, Daniel Ponsa, Ethan Rublee, Gary Bradski
Cited in: 0 Publications
Related Software: PyTorch; TensorFlow; ImageNet; TorchIO; MNIST; Scikit; …
Main Fields:

MegaFace

Software Authors:   Ira Kemelmacher-Shlizerman, Steve Seitz, Daniel Miller, Evan Brossard
Cited in: 3 Publications (2018–2022)
Related Software: FaceNet; LFW; ArcFace; PyTorch; GhostNet; CurricularFace; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

MOTS

Software Authors:   Paul Voigtlaender, Michael Krause, Aljosa Osep, Jonathon Luiten, Berin Balachandar Gnana Sekar, Andreas Geiger, Bastian Leibe
Cited in: 4 Publications (2021–2022)
Related Software: ImageNet; KITTI; SSD; MOT16; EfficientNet; PyTorch; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

PointRCNN

Software Authors:   Shaoshuai Shi, Xiaogang Wang, Hongsheng Li
Cited in: 1 Publication (2022)
Related Software: VoxelNet; Faster R-CNN; SSD; YOLO; KITTI; Python; …
Main Fields: Convex and discrete geometry (52-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

ViZDoom

Software Authors:   Michał Kempka, Marek Wydmuch, Grzegorz Runc, Jakub Toczek, Wojciech Jaśkowski
Cited in: 3 Publications (2018–2022)
Related Software: AI2-THOR; Adam; MuJoCo; GloVe; XLNet; BabyWalk; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Biology and other natural sciences (92-XX)

ASLFeat

Software Authors:   Zixin Luo, Lei Zhou, Xuyang Bai, Hongkai Chen, Jiahui Zhang, Yao Yao, Shiwei Li, Tian Fang, Long Quan
Cited in: 2 Publications (2021–2022)
Related Software: SuperGlue; D2-Net; ContextDesc; SuperPoint; HPatches; PointNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

AtlasNet

Software Authors:   Thibault Groueix, Matthew Fisher, Vladimir G. Kim, Bryan C. Russell, Mathieu Aubry
Cited in: 2 Publications (2020)
Related Software: Adam; ShapeNet; D-Faust; COMA; PyTorch; FoldingNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

BinGAN

Software Authors:   Maciej Zieba, Piotr Semberecki, Tarek El-Gaaly, Tomasz Trzcinski
Cited in: 3 Publications (2020–2021)
Related Software: SIFT; SOSNet; L2-Net; Theia; R2D2; MAGSAC++; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

BiT

Software Authors:   Alexander Kolesnikov, Lucas Beyer, Xiaohua Zhai, Joan Puigcerver, Jessica Yung, Sylvain Gelly, Neil Houlsby
Cited in: 3 Publications (2022)
Related Software: Adam; torchdiffeq; Wasserstein GAN; pix2pix; CycleGAN; Spearmint; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Fluid mechanics (76-XX); Systems theory; control (93-XX)

BundleFusion

Software Authors:   Angela Dai, Matthias Nießner, Michael Zollhöfer, Shahram Izadi, Christian Theobalt
Cited in: 3 Publications (2019–2022)
Related Software: PointNet; MNIST; CamNet; MVSNet; Fashion-MNIST; SynSin; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX)

COCO-GAN

Software Authors:   Chieh Hubert Lin, Chia-Che Chang, Yu-Sheng Chen, Da-Cheng Juan, Wei Wei, Hwann-Tzong Chen
Cited in: 1 Publication (2021)
Related Software: LSUN; Python; Adam; IntroVAE; Matterport3D; Wasserstein GAN; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

Colorization Transformer

Software Authors:   Manoj Kumar, Dirk Weissenborn, Nal Kalchbrenner
Cited in: 1 Publication (2022)
Related Software: ImageNet; TransGAN; DeblurGAN; BERT; Python; PointNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

ContextDesc

Software Authors:   Zixin Luo, Tianwei Shen, Lei Zhou, Jiahui Zhang, Yao Yao, Shiwei Li, Tian Fang, Long Quan
Cited in: 2 Publications (2021–2022)
Related Software: SuperGlue; D2-Net; ASLFeat; SuperPoint; HPatches; PointNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

DVDnet

Software Authors:   Matias Tassano, Julie Delon, Thomas Veit
Cited in: 3 Publications (2020–2022)
Related Software: DnCNN; FFDNet; MemNet; ImageNet; PyTorch; Caffe; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

JigsawNet

Software Authors:   Canyu Le; Xin Li
Cited in: 2 Publications (2019)
Related Software: Adam; TensorFlow
Main Fields: Information and communication theory, circuits (94-XX)

MAGSAC++

Software Authors:   Daniel Barath, Jana Noskova, Maksym Ivashechkin, Jiri Matas
Cited in: 3 Publications (2021–2022)
Related Software: MNIST; PointNet; BRISK; SOSNet; L2-Net; Theia; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX)

MonoCap

Software Authors:   Xiaowei Zhou, Menglong Zhu, Georgios Pavlakos, Spyridon Leonardos, Kostantinos G. Derpanis, Kostas Daniilidis
Cited in: 1 Publication (2021)
Related Software: Human3.6M; MS-COCO; SMPL; MOCAP; Manopt; HumanEva; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX)

NIMA

Software Authors:   Hossein Talebi, Peyman Milanfar
Cited in: 3 Publications (2018–2022)
Related Software: ImageNet; Adam; PointNet; MNIST; CamNet; MVSNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Biology and other natural sciences (92-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

PointPillars

Software Authors:   Alex H. Lang, Sourabh Vora, Holger Caesar, Lubing Zhou, Jiong Yang, Oscar Beijbom
Cited in: 0 Publications
Related Software: ImageNet; nuScenes; VoxelNet; Argoverse; KITTI; ApolloScape; …
Main Fields:

R2D2

Software Authors:   Jerome Revaud, Philippe Weinzaepfel, César De Souza, Noe Pion, Gabriela Csurka, Yohann Cabon, Martin Humenberger
Cited in: 3 Publications (2021–2022)
Related Software: D2-Net; SuperPoint; HPatches; BRISK; LF-Net; SURF; …
Main Fields: Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

ScanComplete

Software Authors:   Angela Dai, Daniel Ritchie, Martin Bokeloh, Scott Reed, Jürgen Sturm, Matthias Nießner
Cited in: 2 Publications (2019–2020)
Related Software: PointNet; PointSIFT; SPLATNet; ScanNet; SceneNN; InteriorNet; …
Main Fields: Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

Semantic3D.net

Software Authors:   Timo Hackel, Nikolay Savinov, Lubor Ladicky, Jan D. Wegner, Konrad Schindler, Marc Pollefeys
Cited in: 0 Publications
Related Software: PointNet; Mapillary Vistas; Cityscapes; ImageNet; KITTI; KPConv; …
Main Fields:

SemanticKITTI

Software Authors:   Jens Behley, Martin Garbade, Andres Milioto, Jan Quenzel, Sven Behnke, Cyrill Stachniss, Juergen Gall
Cited in: 0 Publications
Related Software: KITTI; ADE20k; Mapillary Vistas; MS-COCO; DeepLab; PointNet; …
Main Fields:

SimCLR

Software Authors:   Ting Chen, Simon Kornblith, Mohammad Norouzi, Geoffrey Hinton
Cited in: 3 Publications (2022)
Related Software: Swin Transformer; ViT; ImageNet; solo-learn; SwAV; PyTorch; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

SimpleDet

Software Authors:   Yuntao Chen, Chenxia Han, Yanghao Li, Zehao Huang, Yi Jiang, Naiyan Wang, Zhaoxiang Zhang
Cited in: 0 Publications
Related Software: Detectron; MMDetection; Caffe; PyTorch; MXNet; Tensorpack; …
Main Fields:

TrafficPredict

Software Authors:   Yuexin Ma, Xinge Zhu, Sibo Zhang, Ruigang Yang, Wenping Wang, Dinesh Manocha
Cited in: 1 Publication (2022)
Related Software: AutoRVO; Social GAN; YOLO; DeepSORT; TraPHic; OpenCV; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

Waymo

Software Authors:   Pei Sun, Henrik Kretzschmar, Xerxes Dotiwalla, Aurelien Chouard, Vijaysai Patnaik, Paul Tsui, James Guo, Yin Zhou, Yuning Chai, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Wei Han, Jiquan Ngiam, Hang Zhao, Aleksei Timofeev, Scott Ettinger, Maxim Krivokon, Amy Gao, Aditya Joshi, Sheng Zhao, Shuyang Cheng, Yu Zhang, Jonathon Shlens, Zhifeng Chen, Dragomir Anguelov
Cited in: 1 Publication (2022)
Related Software: ADE20k; nuScenes; KITTI; ApolloScape; MS-COCO; H3D; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

AdversarialNAS

Software Authors:   Chen Gao, Yunpeng Chen, Si Liu, Zhenxiong Tan, Shuicheng Yan
Cited in: 0 Publications
Related Software: AutoGAN; Python; ShuffleNet; StackGAN; LR-GAN; AttnGAN; …
Main Fields:

AI2-THOR

Software Authors:   Eric Kolve, Roozbeh Mottaghi, Winson Han, Eli VanderBilt, Luca Weihs, Alvaro Herrasti, Daniel Gordon, Yuke Zhu, Abhinav Gupta, Ali Farhadi
Cited in: 1 Publication (2022)
Related Software: ViZDoom; GloVe; XLNet; BabyWalk; AllenAct; VirtualHome; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

BossNAS

Software Authors:   Changlin Li, Tao Tang, Guangrun Wang, Jiefeng Peng, Bing Wang, Xiaodan Liang, Xiaojun Chang
Cited in: 0 Publications
Related Software: TransGAN; ImageNet; Python; T2T-ViT; AutoSlim; FBNetV2; …
Main Fields:

CenterNet

Software Authors:   Kaiwen Duan, Song Bai, Lingxi Xie, Honggang Qi, Qingming Huang, Qi Tian
Cited in: 2 Publications (2020)
Related Software: MS-COCO; PointNet; Faster R-CNN; Inception-v4; MobileNets; ShuffleNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

CrossViT

Software Authors:   Chun-Fu Chen, Quanfu Fan, Rameswar Panda
Cited in: 0 Publications
Related Software: BERT; ImageNet; Python; T2T-ViT; CutMix; mixup; …
Main Fields:

Cubical Ripser

Software Authors:   Shizuo Kaji, Takeki Sudo, Kazushi Ahara
Cited in: 0 Publications
Related Software: Ripser++; Flagser; PersistenceDiagrams.jl; ComputationalHomology.jl; Sparips.jl; PersistentCohomology.jl; …
Main Fields:

CurricularFace

Software Authors:   Yuge Huang, Yuhan Wang, Ying Tai, Xiaoming Liu, Pengcheng Shen, Shaoxin Li, Jilin Li, Feiyue Huang
Cited in: 0 Publications
Related Software: FaceX-Zoo; AdaCos; FaceNet; AdaptiveFace; LFW; InsightFace; …
Main Fields:

DeepFix

Software Authors:   Srinivas S. S. Kruthiventi; Kumar Ayush; R. Venkatesh Babu
Cited in: 1 Publication (2017)
Related Software: Saliency Benchmark
Main Fields: Information and communication theory, circuits (94-XX)

DeepMVS

Software Authors:   Po-Han Huang, Kevin Matzen, Johannes Kopf, Narendra Ahuja, Jia-Bin Huang
Cited in: 2 Publications (2020–2022)
Related Software: PointNet; MVSNet; ShapeNet; MNIST; CamNet; Fashion-MNIST; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

DISN

Software Authors:   Qiangeng Xu, Weiyue Wang, Duygu Ceylan, Radomir Mech, Ulrich Neumann
Cited in: 2 Publications (2021–2022)
Related Software: PointNet; MNIST; CamNet; MVSNet; Fashion-MNIST; SynSin; …
Main Fields: Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

EdgeStereo

Software Authors:   Xiao Song, Xu Zhao, Liangji Fang, Hanwen Hu
Cited in: 2 Publications (2021–2022)
Related Software: PointNet; MNIST; CamNet; MVSNet; Fashion-MNIST; SynSin; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

EPINET

Software Authors:   Changha Shin, Hae-Gon Jeon, Youngjin Yoon, In So Kweon, Seon Joo Kim
Cited in: 2 Publications (2022)
Related Software: PointNet; MNIST; CamNet; MVSNet; Fashion-MNIST; SynSin; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

FaceX-Zoo

Software Authors:   Jun Wang, Yinglu Liu, Yibo Hu, Hailin Shi, Tao Mei
Cited in: 0 Publications
Related Software: AdaCos; FaceNet; AdaptiveFace; CurricularFace; LFW; InsightFace; …
Main Fields:

FCOS3D

Software Authors:   Tai Wang, Xinge Zhu, Jiangmiao Pang, Dahua Lin
Cited in: 0 Publications
Related Software: Pseudo-LiDAR++; FCOS; nuScenes; MMDetection3D; VoxelNet; PointRCNN; …
Main Fields:

FlexBox

Software Authors:   Hendrik Dirks
Cited in: 2 Publications (2018–2019)
Related Software: Wirtinger Flow; PhaseLift; GESPAR
Main Fields: Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

FlexMatch

Software Authors:   Bowen Zhang, Yidong Wang, Wenxin Hou, Hao Wu, Jindong Wang, Manabu Okumura, Takahiro Shinozaki
Cited in: 0 Publications
Related Software: PyTorch; ReMixMatch; MixMatch; FixMatch; Python; RandAugment; …
Main Fields:

FrameNet

Software Authors:   Jingwei Huang, Yichao Zhou, Thomas Funkhouser, Leonidas Guibas
Cited in: 2 Publications (2020–2022)
Related Software: Make3D; ShapeNet; PointNet; MNIST; CamNet; MVSNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

GP-GAN

Software Authors:   Huikai Wu, Shuai Zheng, Junge Zhang, Kaiqi Huang
Cited in: 2 Publications (2021–2022)
Related Software: MAGAN; PipeLayer; ArtGAN; LRGan; LSUN; ImageNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences (91-XX)

Kaolin

Software Authors:   Krishna Murthy Jatavallabhula, Edward Smith, Jean-Francois Lafleche, Clement Fuji Tsang, Artem Rozantsev, Wenzheng Chen, Tommy Xiang, Rev Lebaredian, Sanja Fidler
Cited in: 0 Publications
Related Software: PyTorch; PointNet; DeepSDF; Pixel2Mesh; TensorFlow; gvnn; …
Main Fields:

ktrain

Software Authors:   Arun S. Maiya
Cited in: 0 Publications
Related Software: Python; Transformers; LightGBM; CausalML; CausalNLP; BERT; …
Main Fields:

MeshTransformer

Software Authors:   Kevin Lin, Lijuan Wang, Zicheng Liu
Cited in: 0 Publications
Related Software: I2L-MeshNet; FreiHAND; Python; MonoCap; BodyNet; PIFuHD; …
Main Fields:

Mimicry

Software Authors:   Kwot Sin Lee, Christopher Town
Cited in: 0 Publications
Related Software: TensorFlow; SinGAN; ImageNet; Python; MMD GAN; StyleGAN; …
Main Fields:

MirrorFlow

Software Authors:   Junhwa Hur, Stefan Roth
Cited in: 2 Publications (2019–2022)
Related Software: FlowNet; PointNet; MNIST; CamNet; MVSNet; Fashion-MNIST; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

MSG-GAN

Software Authors:   Animesh Karnewar, Oliver Wang
Cited in: 0 Publications
Related Software: Python; PixelCNN++; StackGAN; LR-GAN; MAGAN; PacGAN; …
Main Fields:

NATTACK

Software Authors:   Yandong Li, Lijun Li, Liqiang Wang, Tong Zhang, Boqing Gong
Cited in: 1 Publication (2021)
Related Software: advertorch; cleverhans; PyTorch; DeepRobust; EfficientNet; PixelCNN++; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

nnDetection

Software Authors:   Michael Baumgartner, Paul F. Jaeger, Fabian Isensee, Klaus H. Maier-Hein
Cited in: 0 Publications
Related Software: Python; DeepLung; YOLO; S4ND; nnU-Net; Mimicry; …
Main Fields:

PanGEA

Software Authors:   Alexander Ku, Peter Anderson, Jordi Pont-Tuset, Jason Baldridge
Cited in: 1 Publication (2022)
Related Software: REVERIE; GloVe; XLNet; BabyWalk; AllenAct; VirtualHome; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

PlenoptiCam

Software Authors:   Christopher Hahne
Cited in: 0 Publications
Related Software: Python; Matplotlib; PlenoptiSign; Tkinter; NumPy
Main Fields:

Point2Sequence

Software Authors:   Xinhai Liu, Zhizhong Han, Yu-Shen Liu, Matthias Zwicker
Cited in: 2 Publications (2020–2021)
Related Software: PointCNN; PointNet; MeshLab; MemNet; GitHub; Adam; …
Main Fields: Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

PyTorch3D

Software Authors:   Meta Platforms, Inc; Nikhila Ravi, Jeremy Reizenstein, David Novotny, Taylor Gordon, Wan-Yen Lo, Justin Johnson, Georgia Gkioxari
Cited in: 0 Publications
Related Software: Kaolin; 3D-R2N2; DensePose; TensorFlow; SynSin; Mitsuba; …
Main Fields:

RGCNN

Software Authors:   Gusi Te, Wei Hu, Zongming Guo, Amin Zheng
Cited in: 1 Publication (2022)
Related Software: PointNet; ScanNet; Cityscapes; PointSIFT; InteriorNet; VoxNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

SecML

Software Authors:   Marco Melis, Ambra Demontis, Maura Pintor, Angelo Sotgiu, Battista Biggio
Cited in: 0 Publications
Related Software: PyTorch; Python; EMBER; DEAP; SecML Malware; Foolbox; …
Main Fields:

SEGCloud

Software Authors:   Lyne P. Tchapmi, Christopher B. Choy, Iro Armeni, JunYoung Gwak, Silvio Savarese
Cited in: 2 Publications (2019–2022)
Related Software: PointNet; PointConv; PFCNN; NPTC-net; KPConv; CayleyNets; …
Main Fields: Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

SegFlow

Software Authors:   Jingchun Cheng, Yi-Hsuan Tsai, Shengjin Wang, Ming-Hsuan Yang
Cited in: 2 Publications (2020–2022)
Related Software: DeepLab; PointNet; MNIST; CamNet; MVSNet; Fashion-MNIST; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

SkipNet

Software Authors:   Xin Wang, Fisher Yu, Zi-Yi Dou, Trevor Darrell, Joseph E. Gonzalez
Cited in: 1 Publication (2020)
Related Software: Adam; MixTrain; Marabou; Reluplex; TensorFlow; PaRoT; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

solo-learn

Software Authors:   Victor G. Turrisi da Costa, Enrico Fini, Moin Nabi, Nicu Sebe, Elisa Ricci
Cited in: 1 Publication (2022)
Related Software: PyTorch; ReSSL; Vissl; PyTorch Lightning; SimCLR; SwAV; …
Main Fields: Computer science (68-XX)