×

Found 25 Software Packages (Results 1–25)

ESPnet

Cited in 0 Documents
Software Authors: Shinji Watanabe, Takaaki Hori, Shigeki Karita, Tomoki Hayashi, Jiro Nishitoba, Yuya Unno, Nelson Enrique Yalta Soplin, Jahn Heymann, Matthew Wiesner, Nanxin Chen, Adithya Renduchintala, Tsubasa Ochiai
Related Software: Kaldi; PyTorch; SentencePiece; …
Main Fields:

FloWaveNet

Cited in 3 Documents (2021–2022)
Software Authors: Sungwon Kim, Sang-gil Lee, Jongyoon Song, Jaehyeon Kim, Sungroh Yoon
Related Software: Glow; nsf; nflows; …
Main Fields: Probability theory and stochastic processes (60-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

NeMo

Cited in 0 Documents
Software Authors: Evelina Bakhturina, Vitaly Lavrukhin, Boris Ginsburg
Related Software: wav2vec; LibriSpeech; SpeechBrain; …
Main Fields:

SpecAugment

Cited in 0 Documents
Software Authors: Daniel S. Park, William Chan, Yu Zhang, Chung-Cheng Chiu, Barret Zoph, Ekin D. Cubuk, Quoc V. Le
Related Software: Python; ESPnet; PyTorch; …
Main Fields:

GigaSpeech

Cited in 0 Documents
Software Authors: Guoguo Chen, Shuzhou Chai, Guanbo Wang, Jiayu Du, Wei-Qiang Zhang, Chao Weng, Dan Su, Daniel Povey, Jan Trmal, Junbo Zhang, Mingjie Jin, Sanjeev Khudanpur, Shinji Watanabe, Shuaijiang Zhao, Wei Zou, Xiangang Li, Xuchen Yao, Yongqing Wang, Yujun Wang, Zhao You, Zhiyong Yan
Related Software: Kaldi; SPGISpeech; LibriSpeech; …
Main Fields:

HuBERT

Cited in 0 Documents
Software Authors: Wei-Ning Hsu, Benjamin Bolte, Yao-Hung Hubert Tsai, Kushal Lakhotia, Ruslan Salakhutdinov, Abdelrahman Mohamed
Related Software: LibriSpeech; fairseq; wav2vec; …
Main Fields:

MusPy

Cited in 0 Documents
Software Authors: Hao-Wen Dong, Ke Chen, Julian McAuley, Taylor Berg-Kirkpatrick
Related Software: Music Transformer; PyTorch; pretty midi; …
Main Fields:

SpeechBrain

Cited in 0 Documents
Software Authors: Mirco Ravanelli; Titouan Parcollet; et al
Related Software: wav2vec; LibriSpeech; PyTorch-Kaldi; …
Main Fields:

surfboard

Cited in 0 Documents
Software Authors: Novoic; Raphael Lenain, Jack Weston, Abhishek Shivkumar, Emil Fristed
Related Software: LibROSA; Python; SciPy; …
Main Fields:

torchaudio

Cited in 0 Documents
Software Authors: Yang, Y.-Y., Hira, M., Ni, Z., Chourdia, A., Astafurov, A., Chen, C., Yeh, C.-F., Puhrsch, C., Pollack, D., Genzel, D., Greenberg, D., Yang, E. Z., Lian, J., Mahadeokar, J., Hwang, J., Chen, J., Goldsborough, P., Roy, P., Narenthiran, S., Watanabe, S., Chintala, S., Quenneville-Bélair, V, Shi, Y.
Related Software: LibriSpeech; Espresso; LibROSA; …
Main Fields:

Audiogmenter

Cited in 0 Documents
Software Authors: Gianluca Maguolo, Michelangelo Paci, Loris Nanni, Ludovico Bonan
Related Software: ADT; Auditory Toolbox; pvoc; …
Main Fields:

ExKaldi-RT

Cited in 0 Documents
Software Authors: Yu Wang, Chee Siang Leow, Akio Kobayashi, Takehito Utsuro, Hiromitsu Nishizaki
Related Software: TensorFlow; Jasper; PyTorch; …
Main Fields:

FitHuBERT

Cited in 0 Documents
Software Authors: Yeonghyeon Lee, Kangwook Jang, Jahyun Goo, Youngmoon Jung, Hoirin Kim
Related Software: LibriSpeech; DistilBERT; LightHuBERT; …
Main Fields:

gibbonR

Cited in 0 Documents
Software Authors: Dena J. Clink, Holger Klinck
Related Software: ggplot2; seewave; signal; …
Main Fields:

gpuRIR

Cited in 0 Documents
Software Authors: David Diaz-Guerra, Antonio Miguel, Jose R. Beltran
Related Software: ISM_code; cuRAND; CUDA; …
Main Fields:

InQSS

Cited in 0 Documents
Software Authors: Yu-Wen Chen, Yu Tsao
Related Software: NISQA; MOSNet; ViSQOL; …
Main Fields:

Lhotse

Cited in 0 Documents
Software Authors: Piotr Żelasko, Daniel Povey, Jan "Yenda" Trmal, Sanjeev Khudanpur
Related Software: k2; kaldifeat; lilcom; …
Main Fields:

LibriPhrase

Cited in 0 Documents
Software Authors: Hyeon-Kyeong Shin, Hyewon Han, Doyeon Kim, Soo-Whan Chung, Hong-Goo Kang
Related Software: DONUT; g2pE; LibriSpeech; …
Main Fields:

musicaiz

Cited in 0 Documents
Software Authors: Carlos Hernandez-Olivan, Jose R. Beltran
Related Software: Music Transformer; PyTorch; MMM; …
Main Fields:

musif

Cited in 0 Documents
Software Authors: Ana Llorens, Federico Simonetta, Martín Serrano, Álvaro Torrente
Related Software: MuseScore; MIDI2vec; jSymbolic; …
Main Fields:

OMNISIA

Cited in 1 Document (2022)
Software Authors: David Meredith
Related Software:
Main Fields: General and overarching topics; collections (00-XX); Computer science (68-XX)

Omnizart

Cited in 0 Documents
Software Authors: Yu-Te Wu, Yin-Jyun Luo, Tsung-Ping Chen, I-Chieh Wei, Jui-Yang Hsu, Yi-Chin Chuang, Li Su
Related Software: LibROSA; madmom; TensorFlow; …
Main Fields:

Onssen

Cited in 0 Documents
Software Authors: Zhaoheng Ni, Michael I Mandel
Related Software: TasNet; LibROSA; NumPy; …
Main Fields:

TIV.lib

Cited in 0 Documents
Software Authors: António Ramires, Gilberto Bernardes, Matthew E. P. Davies, Xavier Serra
Related Software: MixMash; madmom; LibROSA; …
Main Fields:

WeNet

Cited in 0 Documents
Software Authors: Binbin Zhang, Di Wu, Chao Yang, Xiaoyu Chen, Zhendong Peng, Xiangming Wang, Zhuoyuan Yao, Xiong Wang, Fan Yu, Lei Xie, Xin Lei
Related Software: TensorRT; SpecAugment; Conformer; …
Main Fields:

Filter Results by …

all top 5

Related Software

all top 3

Main Field