×

Found 5 Software Packages (Results 1–5)

DIG

Cited in 2 Documents (2021–2023)
Software Authors: Meng Liu, Youzhi Luo, Limei Wang, Yaochen Xie, Hao Yuan, Shurui Gui, Zhao Xu, Haiyang Yu, Jingtun Zhang, Yi Liu, Keqiang Yan, Bora Oztekin, Haoran Liu, Xuan Zhang, Cong Fu, Shuiwang Ji
Related Software: PyTorch; DGL; ImageNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

BossNAS

Cited in 0 Documents
Software Authors: Changlin Li, Tao Tang, Guangrun Wang, Jiefeng Peng, Bing Wang, Xiaodan Liang, Xiaojun Chang
Related Software: TransGAN; ImageNet; Python; …
Main Fields:

solo-learn

Cited in 1 Document (2022)
Software Authors: Victor G. Turrisi da Costa, Enrico Fini, Moin Nabi, Nicu Sebe, Elisa Ricci
Related Software: VICReg; PyTorch; ReSSL; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

FitHuBERT

Cited in 0 Documents
Software Authors: Yeonghyeon Lee, Kangwook Jang, Jahyun Goo, Youngmoon Jung, Hoirin Kim
Related Software: LibriSpeech; DistilBERT; LightHuBERT; …
Main Fields:

InQSS

Cited in 0 Documents
Software Authors: Yu-Wen Chen, Yu Tsao
Related Software: NISQA; MOSNet; ViSQOL; …
Main Fields:

Filter Results by …

all top 5

Related Software

Main Field