×

Found 5 Software Packages (Results 1–5)

GNMT

Software Authors:   Yonghui Wu, Mike Schuster, Zhifeng Chen, Quoc V. Le, Mohammad Norouzi, Wolfgang Macherey, Maxim Krikun, Yuan Cao, Qin Gao, Klaus Macherey, Jeff Klingner, Apurva Shah, Melvin Johnson, Xiaobing Liu, Łukasz Kaiser, Stephan Gouws, Yoshikiyo Kato, Taku Kudo, Hideto Kazawa, Keith Stevens, George Kurian, Nishant Patil, Wei Wang, Cliff Young, Jason Smith, Jason Riesa, Alex Rudnick, Oriol Vinyals, Greg Corrado, Macduff Hughes, Jeffrey Dean
Cited in: 25 Publications (2018–2022)
Related Software: Adam; ImageNet; AlexNet; BERT; DeepFace; TensorFlow; …
Main Fields: Approximations and expansions (41-XX); Probability theory and stochastic processes (60-XX); Statistics (62-XX)

PTE

Software Authors:   Jian Tang, Meng Qu, Qiaozhu Mei
Cited in: 6 Publications (2018–2021)
Related Software: word2vec; node2vec; DeepWalk; HIN2Vec; metapath2vec; ArnetMiner; …
Main Fields: Combinatorics (05-XX); Statistics (62-XX); Computer science (68-XX)

AttnGAN

Software Authors:   Tao Xu, Pengchuan Zhang, Qiuyuan Huang, Han Zhang, Zhe Gan, Xiaolei Huang, Xiaodong He
Cited in: 3 Publications (2019–2021)
Related Software: BigGAN; Wasserstein GAN; CIFAR; Python; StackGAN; InfoGAN; …
Main Fields: Calculus of variations and optimal control; optimization (49-XX); Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX)

ALDONAr

Software Authors:   Meškelė D., Frasincar F.
Cited in: 1 Publication (2021)
Related Software: SentiBench; SELC; Scikit; spaCy; VADER; SenticNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

StructBERT

Software Authors:   Wei Wang, Bin Bi, Ming Yan, Chen Wu, Zuyi Bao, Jiangnan Xia, Liwei Peng, Luo Si
Cited in: 1 Publication (2022)
Related Software: ProofWriter; RuleTaker; NILE; CoQA; HellaSwag; Avicenna; …
Main Fields: Mathematical logic and foundations (03-XX)